Hetebølgen i Europa – En fabrikkert løgn!


Hetebølgen og klima-alarmene som varsles av MSM (Main Stream Media) over hele Europa, er ikke annet en vel regissert propaganda. Det er fabrikkert løgn for å skremme til CO2 tiltak. De omtaler dette som skremmende utvikling og at frekvensen av hetebølger vil bli både oftere og lengre.

(Fortsetter under annonse)

Moderne hagestue på 21 m2

En som har jobbet svært lenge med historiske hetebølger, temperaturer og oversikt over nyhetsformidlingen over hele verden med både tidspunkter, varigheten, samt dødsfall er Tony Heller. Hans innsikt i nyhetsformidlingen angående dette i hele verden er formidabel.

Derfor er det faktisk enkelt for han å motbevise alle disse påstandene som MSM framsetter i dag om hetebølger, frekvenser og varighet. Det han fremlegger i denne videoen er omfattende dokumentasjon for at CO2 ikke kan ha noe som helst med varmebølgene i Europa å gjøre, siden det har vært mange og mer alvorligere hetebølger tidligere.

Både i Europa, USA, India og verden over, lenge før CO2 kunne gjøre sitt påståtte bidrag til temperaturen, har det vært langt verre hetebølger.

Årets varmebølge som nå stort sett er over var faktisk mye kortere enn for eksempel den i 1911 som varte i 2 måneder og drepte over 40000 personer. Uten CO2!

Sitat fra Tony Heller sin webside:

Your computer/game consoles work, partly due to my efforts. By contrast, climate science doesn’t work, because it is done largely by dishonest, incompetent hacks who don’t follow or even understand any legitimate methodology.

En beregning av jordens energibalanse og falsifisering av drivhuseffekten

Den eksisterende beregningsmetoden for energibalansen av Jorden er ganske enkel og rett fram. Den sier kort og godt at den energimengde som Solen stråler inn på Jorden må være den samme som energitapet som Jorden stråler ut igjen til verdensrommet. Da er Jordens energibalanse i likevekt og temperaturen er konstant.

Total innståling fra Solen er målt i verdensrommet og er på ca. 1361 Watt pr. kvadratmeter.

Fig. 1 Energi balanseformel for Jorden slik den er brukt av IPCC.
Fig. 2 Ved å løse energiformelen med hensyn på temperaturen T får man denne formelen. Man ser at πR^2 forsvinner fra begge sider.

Mottatt energi

Ser man på energi-balanseformelen for jorden i fig. 1, så sier man altså her at den totale innstrålingen S som når ned til og varmer opp Jorden er S ganget med (1-albedo). Albedo er et uttrykk for hvor mye av lyset (energien) som reflekteres av jorden. Det betyr at av den totale energien S så blir 30,6% reflektert tilbake til verdensrommet og blir borte. Denne energien reflekteres av snø, is, skyer, vann, land osv. Den sendes direkte tilbake og blir aldri en del av oppvarmingen. Det resterende 1-albedo eller ca. 69,4% treffer Jorden, skyer, land, vann etc. og absorberes og forårsaker oppvarming.

Solens energi S er uttrykket i energi pr. kvadratmeter, så for å finne den totale energimengden jorden mottar, må vi huske at det kun er kulesiden som vender mot Solen som mottar energi. På grunn av Jordens kuleform så vil energien ved ekvator eller nærmest Solen være den største mottaker og deretter synker energien i takt med breddegraden til vi er ved randsonen til Jorden for lyset, hvor energien nærmer seg 0. Men tar vi et tverrsnitt av Jorden og ser på dette arealet som mottaker av energien så vil det være det samme over alt. Derfor blir det første leddet ganget med PI*R^2 som er flatearealet av en sirkel. Her blir R Jordens radius.

Fig. 3 Tverrsnitt av Jorden mottar en total energimengde.

Avgitt energi

Den andre siden av likhetstegnet i ligningen er hentet fra arbeidet til Stefan og Boltzmann som sier at energien fra et legeme er proporsjonal med noen konstanter og fjerde-potensen av temperaturen. Den ene konstanten er emissiviteten til et strålingslegeme og for et perfekt stålingslegeme settes denne til 1. Det betyr at absolutt alle frekvenser i den elektromagnetiske strålingen stråler perfekt og ved 100% prosent. Dette skal vi komme tilbake til senere.

Stefan–Boltzmann konstant σ er utledet ved Stefan-Boltzmanns lov og er beregnet for legemer som stråler perfekt og ved 100% i alle frekvenser.

Deretter ganger man dette med Jordens temperatur opphøyet i fjerde-potensen. Til slutt må dette igjen ganges med hele jordkulens overflate som er 4πR^2, hvor R igjen er Jordens radius. Dette gjøres fordi det er hele kuleoverflaten som i gjennomsnitt stråler likt i alle retninger. Utstrålingen på natt og dagsiden, polene og ekvator vil ha store lokale forskjeller men vi regner nå på et gjennomsnitt på samme måte som man snakker om et gjennomsnitt for Jordens temperatur.

Beregningen

Ved å bruke formelen i fig. 2 kan man beregne Jordens temperatur. Som man ser av fig. 4 havner vi altså på -17,1 grader. Jordens gjennomsnittlige temperatur er i følge NASA på 15 grader Celsius. Vi har altså en forskjell på ca. 32 grader som vi ikke kan forklare.

Fig. 4 Beregning av Jordens temperatur havner på minus 17,1 grader. Detter er ca. 32 grader lavere enn den virkelige gjennomsnittlige temperaturen på Jorden som er ca. 15 grader C.

Drivhuseffekten

For å forklare denne forskjellen mellom teoretisk beregnet temperatur og den virkelige faktiske temperaturen, så forklarer IPCC det slik at disse 32 grader med oppvarming er den såkalte drivhuseffekten hvor CO2 er en betydelig faktor i denne.

Drivhuseffekten er på ca. 32 grader i følge IPCC.

Les om fysikken bak CO2 og klima

Feil bruk av formelen

Formlene har i seg selv ikke feil, men det er bruken av dem som feiler grovt. Feilen gjøres ved å sette emissiviteten til 1 og derigjennom beregne temperaturen. Å sette emissiviteten til 1 betyr at Jorden skulle oppføre seg som et perfekt strålingslegeme slik som teorien til Stefan-Boltzmann forutsetter og som laboratorieforsøk under ideelle forhold tilsier. Det er den slettes ikke. Dette er grunnen til at de havner på minus 17 grader, fordi utgående stråling blir alt for høy i forhold til den virkelige Jorden. Vi skal derfor nå snu litt på formlene og gå motsatt vei og beregne emissiviteten for Jorden og deretter se om dette stemmer med satellittmålinger.

Emissiviteten for Jorden

Vi har sett at å sette emissiviteten til 1 så blir det helt feil temperatur for jorden beregnet. Men hva er så emissiviteten for Jorden? Vi snur igjen på formelen og løser med hensyn til emissiviteten i stedet.

Fig. 5 Formel for emissiviteten til Jorden

Temperaturen for Jorden kjenner vi og den ligger i gjennomsnitt på ca. 15 grader celsius eller 288,15 grader Kelvin som vi må bruke i formelen.

Fig. 6 Emissiviteten beregnes til 0,604

Hva betyr så dette i praksis at emissiviteten ikke er 1 men 0,604? Det betyr at Jorden ikke er et perfekt strålingslegeme som følger kurven for Planks strålingslov.

At Jorden skulle være et perfekt strålingslegeme er ikke fysisk mulig, så IPCC har bruktformelen for beregning av Jordens temperatur feil. Derfor er deres konklusjon om drivhuseffekt også feil.

Fig 7. Planks Strålingslov. Kilde

Satellittdata

Hva viser så våre satellitter om Jordens utstråling? Hvordan ser en strålingskurve ut fra verdensrommet og kan vi gjennom slike data bekrefte emissiviteten slik vi har beregnet? Vi ser derfor på målinger av jordens infrarøde utstråling slik de ble målt av NASA sin satellitt Nimbus 4.

Fig. 8 IR stråling fra Jorden målt med NASA Nimbus 4 satellitten.
Fig 9. Samme som fig 8. men fargelagt for å beregne emissiviteten. 32,4% Blått og 67,6% Rødt.

Ved å fargelegge delene over og under kurven for IR i ulike farger og deretter bruke et program for å beregne (telle) antall piksler som er røde og blå, fant jeg at blått areal er 32,4% og rødt areal er 67,6%. Samtidig ser vi at utfyllingen av blått og rødt er noe mangelfull samt at figuren er kuttet av ved både 400 cm og 1600 cm frekvensene. Hadde disse kurvene vært mer hele så ville blå andel øke og rød andel minke noe. Det er god grunn til å anta rødt og blått areal ville nærmet seg fordelingen 60% / 40%.

Bingo!

Emissiviteten som tidligere ble satt til 1 er altså summen av det røde og blå arealet. Mens den faktiske og virkelige målte emissiviteten fra Nimbus 4 er det røde arealet. Dette betyr altså at den faktisk målte emissiviteten med stor grad av sannsynlighet ligger svært nær den beregnede på ca. 0,6 eller 60%. Så la oss så beregne temperaturen for Jorden med den faktisk målte emissiviteten på 0,6. Ved å sette emissiviteten til 0,6 i formel i fig. 4 kommer vi ut med 288,63 Kelvin eller 15,48 grader Celsius.

Ved å sette emissiviteten til 0,6 i formel i fig. 4 kommer vi ut med 288,63 Kelvin eller 15,48 grader Celsius.

Konklusjon

IPCC sin beregning av temperatur for Jorden er basert på feil bruk av formelen da de i realiteten har utelatt emissiviteten for Jorden. De har satt den til 1 hvilket ikke er fysisk mulig eller en realitet.

Jeg har beregnet emissiviteten til 0,604 og har ved bruk av satellitt data fra NASA sin Nimbus 4 estimert og bekreftet den ved hjelp av fargeanalyse til ca. 0,6.

Temperaturen på Jorden kan derfor beregnes direkte og korrekt til ca. 15 grader som også er hva NASA oppgir som middeltemperatur for Jorden. Der er altså ingen drivhuseffekt. Kun feil bruk av formelen.

Der er altså ingen drivhuseffekt. Kun feil bruk av formelen.

Solen styrer klima


Jeg har i lang tid lest alle de virkelig store forskere og deres rapporter om solens aktivitet og relasjon til klima. Jeg er i hvert fall ikke lenger i tvil om at CO2 har null -0- med klima å gjøre. Solen styrer alt. Henrik Svensmark og Valentina Zharkova har to teorier som utfyller hverandre.

Vi burde faktisk se nærmere på professor Valentina Zharkova og utarbeide beredskaps-planer for den kommende nye «Maunder minimum». La klima-astrologene seile sin egen sjø, for de vil gå ned med skuten. Så kan vi realister heller stille forberedt på de kommende 50 årene med sterkt fallende temperaturer og tilhørende globale kollaps.

Kina og Russland vet dette så de bygger ut sine fossile energikilder i rasende tempo. De har skjønt hva som skjer og de vil være klar til å maksimalt utnytte situasjonen når Europa med klima-fjols som ledere kjører seg selv utenfor stupet og vil havne i en energi-kollaps. Skremmende men håndterbart om man stiller forberedt!


The Greenhouse Effect – Fysikken bak CO2 og klima


Denne videoserien på hele 61 korte videoer om «The Greenhouse Effect» og fysikken bak er et «must» for alle klimarealister som ønsker å sette seg inn i hva som faktisk skjer i atmosfæren. Videoene tar for seg nesten alle aspekter og faktorer som påvirker både temperatur og klima på lang sikt.

Her vil du lære om formlene og metodene for kalkulering. Her vil du kunne forstå utfordringene og problemene som er rundt klima. Etter å ha sett denne serien vil du være svært godt rustet til å ta enhver debatt om klima på et faglig grunnlag.

Her lærer du hva metning er og at CO2 sin effekt er logaritmisk. Her lærer du hvorfor det er slik. Her lærer du sann vitenskap.

Denne videoserien er et «must» for alle klimarealister.

PS! Du MÅ se absolutt alle fra nr. 1 til 61 før du har «lov» å uttale deg.


Milliarder brukt i klimamøter og null effekt på klima


Tony Heller klarer i denne videoen på en mesterlig måte å forklare galskapen som dagens hovedmedia og politikere klarer å hause opp til massehysteri mens MDG hyler seg grønne og blå over kommende apokalypse.

Den første grafen viser at samtlige av de store klima-astrologiske møtene har absolutt null -0- effekt på klima. De har brukt milliarder på milliarder i flotte møter rundt over hele verden og i realiteten skapt null! Dette bevises med å se på økningen av CO2 i atmosfæren fra Manua Loa og tidsfeste dette sammen med møtene. Så til tross for ufattelige mange milliarder har de ikke greid å gjøre en eneste endring på klima. Dette er astrologi på sitt beste.

Men i motsetning til dommedag som de fleste aviser, politikere, skolebarn og aktivister i MDG skriker skal komme om 10 år (sic.) så har verden hatt en fenomenal økning av levestandard og velstand over hele verden. Dette henger nøye sammen med tilgang på billig energi.

Les også om vår underskriftskampanje mot klima-astrologene

Energibruken og CO2 utslippene øker, verdens matvareproduksjon øker, andelen feilærnærte folk i verden minker, fattigdommen minker dramatisk. Også antall personer uten å kunne lese og skrive minker drastisk, levealder øker dramatisk, antall naturkatastrofer minsker dramatisk og verden blir grønnere i følge NASA.

Til tross for alle disse goder som energi og spesielt fossil energi har gitt oss mennesker så skriker altså klima-astrologene at verden skal gå under om 10 år (igjen)

Det er ikke å undres at Charles Mackay skrev i 1841 i sin bok Ekstraordinære populære selvbedrag og massenes galskap:

Om mennesker er det sagt, de tenker i flokk og de blir gal i flokk, og de vil kun komme til sans og samling igjen, sakte og en etter en.

Vi trenger ikke å bli kvitt CO2 utslipp, vi må bli kvitt galskapen som klima-astrologene kommer med. Til tross for alle deres skremsels-propaganda, så blir verden faktisk bare bedre og bedre.

Ny teori basert på observasjoner knuser IPCC son CO2 klimamyte

Elsk CO2! Det gjør fantastisk nytte for vår verden og velstand!


Sviktende logikk om temperaturrekorder


Er det ikke merkelig? Nyhetene kommer stadig med oppslag om at varmerekorder for 100 eller  150 år tilbake blir slått! Dette betyr jo kun en -1- ting, og det er at det har vært enda varmere eller i hvert fall nesten like varmt før. Da fantes det ikke menneskeskapt CO2. Med andre ord er logikken deres totalt feil.

Hvordan kunne det være menneskeskapt oppvarming før mennesker begynte å slippe ut CO2? I følge deres teorier skulle jo planeten nå bli kokt på grunn av menneskeskapt CO2. Men det har altså vært like varmt eller varmere før uten menneskeskapt CO2.

Dette betyr bare at neste gang du hører en varmerekord blir slått så er det selve beviset på at Jorden klarte å få samme temperatur uten menneskelig hjelp.