Norges største blogg om klima!
30.000 lesere pr. mnd.

Klimamodellene blir enda varmere

Stans raseringen av Norges natur! Stans vindturbiner! Hjelp oss å spre fakta! Vipps til 921 44 050 NÅ! – Vi trenger din hjelp! –

Det er kjent at klimamodellene blir stadig varmere, mens det ikke eksisterer noen vesentlig temperaturøkning i perioden 1995-2021. Men siden modellene regnes som ufeilbarlige, er det i klimaforskningen slik at det er observasjonene som må rettes når de ikke stemmer med modellene. Klimapanelet kommer i år med ny hovedrapport, den sjette i rekken (AR6). Til denne rapporten hører det med en ny generasjon med enda varmere modeller, betegnet CMIP6. Se prof. Solheims beskrivelse av modellene her.

Hvor mye er nå vår skyld ?

Klimapanelet hevder i årets AR6-rapport at all oppvarming siden starten av den industrielle revolusjon skyldes mennesket. Dette tidspunktet (nullpunktet for menneskeskapt oppvarming) er nå definert som fra et gjennomsnitt av temperaturene fra 1850 til 1900, basert på dataserien HadCRUT4, fordi det var for varmt i 1750-årene da denne industriutviklngen egentlig startet. Det skal derfor, inntil neste hovedrapport, dreie seg om en oppvarming på 0,94 grader Celsius som er vår skyld.

Førstkommende mandag får vi en dose med propaganda for årets rapport hvor første del kommer i august, i regi av Statens Institutt for klimapolitikk (Cicero) og Klimahuset (Naturhistorisk Museum) . SVs Kristin Halvorsen er styreleder begge steder og det er trist å se hvordan hun her drar naturhistorien ned i egen klimakloakk.

Den forrige AR5-rapporten fra 2013-14 sa at minst 50 % av oppvarmingen etter 1950 var forårsaket av våre utslipp, uten at man kunne vise til observasjoner som bekreftet dette. Også i årets rapport mangler det «bevis», utover den sirkulære logikken som ligger i modellene med deres to falske premisser, at sola ikke har betydning og at det derfor er vår CO2 som er den dominerende klimadriveren.

En forskningsrapport fra Zelikna et al (2019) ser nøyere på hvorfor modellene blir enda varmere. En mer populærvitenskapelig, men nokså lang og detaljert fremstilling er her.

Hvorfor blir modellene varmere?

I dagens forskning er det gjerne slik at man får bevilgninger som trygger forskernes egne arbeidsplasser, enten hvis man påpeker et mulig problem, eller peker på nye lovende muligheter. Man har som forsker skutt gullfuglen dersom man lykkes i å sette i gang en irreversibel forskningsprosess. Påpeker man at problemet ikke kan eksistere (klimakrisen) eller at de lovende mulighetene (eksempel kveiteoppdrett) ikke er lovende i det hele tatt, så stanser bevilgningene og forskerne risikerer å bli enten æreløse eller arbeidsløse, og her ligger en av hovedkildene for bias, dvs at forskerne mister objektiviteten og mer eller mindre ubevisst lar økonomisk egeninteresse påvirke forskningsresultatet.

Den politisk korrekte klimaforskning forventes å støtte bevilgende politikeres politikk, og har gjort dette etter at politikerne i 1996 tok styringen over hva klimaforskningen skulle konkludere med. De som vet bedre sjikaneres og trakasseres slik at yrkesaktive vitenskapsfolk sjelden tør å ytre seg. Modeller som er basert på observasjoner og med riktig premisser (hvor temperatur er årsak og CO2 er virkning) vil derfor ikke bli utviklet i de vestlige landene som støtter IPCC. Man ser kun modeller som er ufeilbarlige og hvor observasjonene må korrigeres for å passe til modellene, som beskrevet av prof. Solheim i vedlegget til KN 194.

Observasjoner i blått, CMIP6-modeller i rosa søyler (figur herfra, se sitat under).

CMIP6-modellene er grunnlaget for AR6-rapporten, og for klima- og energipolitikk de neste 10 årene. Beklageligvis, som figuren over viser, så virker det ikke som om de blir bedre. Observasjoner i blått til venstre. CMIP6-modellene (i rosa) varmer opp raskere enn vår virkelige verden. De har faktisk en høyere klimafølsomhet enn CMIP5-modellene. De blir faktisk dårligere og dette er et stort problem.

John Christy, UAH.

Skydekke som tilbakekobling

Modellene forutsetter at skydekket samlet gir en positiv tilbakekobling, altså sterkere oppvarming, mens virkeligheten er den motsatte (se KN 273).

Klimafølsomheten (ECS) i modellene har blitt bredere, spesielt i den varmere enden. Spesifikt, rekkevidden har økt fra 2,1 – 4,7 K i CMIP5 til 1,8 – 5,6 K i CMIP6. Hovedgrunnen er at modellene nå forutsetter en sterkere positiv tilbakekobling fra lavt skydekke.

Men en modell skiller seg ut, den russiske INP-CM4-8 med sin ECS på 1,83 som er godt under minimumet fra CMIP5. Denne modellen forkaster konsensus fra øvrige modeller og har i tillegg reversert tilbakekobling fra skyer fra positivt til negativt – i samsvar med virkeligheten.
Institutt for Numerisk Matematikk ved Russlands Vitenskapsakademi i Moskva har den eneste modellen med korrekt fortid, med den første av to like oppvarminger i forrige århundre, og den nesten 40 år lange nedkjølingen som skilte de to varme periodene. Den russiske modellen viser ikke heller fravær av havis i Arktis med noen av banene framover, i motsetning til flere av de vestlige modellene. I tabellen under ser man også de norske modellene NorESM2 og BCC-CSM2/ESM1, og de to modellene fra Bjerknessenteret er som forventet langt fra virkeligheten.

Russlands INM-CM4-8 er modellen som banner i klimakirken

Enkelt men konsist beskrevet, den russiske er den eneste modellen som forholder seg til observert virkelighet.

Pinligst for IPCC – en konstant sol

De nye modellene bruker som før fire ulike baner, disse ble før betegnet med bokstavsalaten RCP «Representative Concentration Pathway» eller mer presist «Ridiculous Climate Prophecy». RCP 2.6 er eneste bane som er nær virkeligheten, mens RCP8.5 får all medieomtalen, fordi det er en dystopisk og usannsynlig bane designet for å skremme.
Ny betegnelse for baner i AR6 er SSP som står for «Shared Socioeconomic Pathway». Eller mer presist «Silly Scatterbrained Prophecy».
Hver bane inkluderer tidsserier for:

CO2, metan, NO, og ozon konsentrasjonkonsentrasjon av antropogene aerosoler (partikler)konsentrasjon av vulkanske sulfat-aerosolersolkonstanten

Spesielt etter at IPCC-leiren ble tvunget til å innrømme at signifikant oppvarming har stanset, ble den antatt sterke men ikke entydig observerte kjølende effekten av menneskeskapte areosoler brukt til å bortforklare den manglende oppvarmingen.

Solkonstanten er ikke som man burde kunne forvente, basert på kjent solforskning. Solkonstanten er nå en TSI-rekonstruksjon med minimale solvariasjoner (PMOD). Dette gjør det mulig å påstå at sola ikke har betydning for klimaet. Nok et eksempel på useriøs forskning.

Også i meteorologien sysler de med klimamodellering og klimapolitikk

Stans raseringen av Norges natur! Stans vindturbiner! Hjelp oss å spre fakta! Vipps til 921 44 050 NÅ! – Vi trenger din hjelp! –

Legg inn en kommentar

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Arkiv
Kategorier

Fra samme forfatter: