Blogg om klima, energi og politikk!
30.000 lesere pr. mnd.
Document

Gi et bidrag med Vipps

Vipps-nummer:

921 44 050

Eller hvorfor ikke tegne et abonnement for å støtte oss.
Det koster mindre enn en kaffekopp pr. måned

Tilbakegang for tilbakestrålingen

Støtt Fakta360.no ved å kjøpe Abonnement eller Vipps til 921 44 050 NÅ! – Din hjelp nytter!

Forfattet av sivilingeniør Petter Tuvnes

FNs klimapanel (IPCC) har nå bagatellisert tilbakestrålingen («back radiation») i en ny definisjon av drivhuseffekten. Det er ikke særlig godt kjent fordi tilbakestråling av energi fra atmosfæren til jordoverflaten har vært en hovedkomponent i drivhuseffekten («Greenhouse Effect», GHE).  Tilbakestråling er antatt å være det største bidraget til oppvarming av jorden i energibudsjettet for systemet sol – atmosfære – jord.  Over dobbelt så stor som solens bidrag inn til jordoverflaten, som første figur viser. Her er det du trenger å vite om detaljene.

Solstråling som når jordoverflaten er på 160 Watt/m2, mens tilbakestråling er på 342 W/m2. Merk at dette er gjennomsnitt med angitte usikkerheter (små tall i figuren). Økningen i CO2 siden førindustriell tid er antatt å være fra mindre enn 300 ppm (0,03 %) til nå 410 ppm (0,041 %) . I følge IPCCs beregninger gir det en økning i stråling på ca 3,5 W/m2, ca. 1-2 %, som må veies opp mot de andre variable energistrømmene. Økningen er langt mindre enn usikkerheten i de store energistrømmer.

Figur 1, fra årets IPCC-rapport AR6 WG1 Figure 7.2, p 7-177

Den gamle definisjonen av drivhuseffekten (GHE), fra fjerde hovedrapport (2007):

«Much of this thermal radiation emitted by the land and ocean is absorbed by the atmosphere, including clouds, and reradiated back to Earth. This is called the greenhouse effect.»

Utdrag av den nye definisjonen av drivhuseffekten (Skal siteres som fra AR5/Annex III Glossary, 2013, nedlastbar her i 2018 versjon):

«These substances emit infra-red radiation in all directions, but, everything else being equal, the net amount emitted to space is normally less than would have been emitted in the absence of these absorbers because of the decline of temperature with altitude in the troposphere and the consequent weakening of emission.»

Konsekvensen av den nye definisjonen er at man bare ser på nettoeffekten («net amount») av substanser i atmosfæren som absorberer og re-emitterer infrarød stråling fra jordoverflaten, akkurat som man gjorde i det gamle NASA energibudsjettet, som nå har fått fornyet aktualitet, se figur 2. Det betyr at det i ny definisjon ikke er noen varmetilførsel fra atmosfæren til jordoverflaten på 342 W/m2 – som også strider mot både 1. og 2. Termodynamiske lov. Første lov sier at fra et gitt system kan ikke energi skapes, bare omgjøres, og det kan ikke skapes 342 W/m2 tilbakestrålings-energi av innkommende 161 W/m2 solenergi.  Andre lov sier at varmeenergi bare kan overføres fra varmt til kaldt, ikke omvendt fra kald atmosfære til varmere jordoverflate.

Figur 2 med NASA’s opprinnelige energibudsjett.

Figur 2 viser at total langbølget utstråling fra jorden er 21 % (15+6) av innkommende 100 % gjennomsnittlig solenergi på ca 340 W/m2. Direkte utstråling blir da 71,4 W/m2, ikke 398 W/m2 som i figur 1. Substanser som svekker direkte utstråling er vann som skyer og gass, de såkalte drivhusgassene hvor CO2 er viktigst, samt støv og andre aerosoler.  Disse utgjør 15 %, 51 W/m2. I følge den nye definisjonen vil disse substansene stråle i alle retninger. Dersom halvparten av strålingen går mot jorden vil det svekke utstråling med 25,5 W/m2. M.a.o. svekke varmetapet som en slags isolasjon i et hus. Disse tallene er også gjennomsnitt og har betydelig variasjon over klodens overflate og til ulike tider på døgn, år, og lengre tidsskalaer med en viss usikkerhet i tillegg.

Mange kilder, her fra MIT, mener at vann («plain old water vapor») utgjør minst 95 % av drivhuseffekten, og CO2 mindre enn 5 %. Det er nå ca. 410 ppm CO2 i atmosfæren (0,041 %). Isotopanalyser har vist at bare 16 ppm kommer fra forbrenning av fossile energikilder (kull, olje gass). Det er 4 % av total CO2.  4 % av 5 % er 0,2 %. Det er så lite at det er mye mindre enn usikkerheten i tallene, og så lite at det knapt er målbart når det gjelder global temperatur, og da slettes ikke på klima. Av de 32-33 °Celsius som mange, inkludert IPCC, legger til grunn som drivhuseffekt skyldes ca 29 °C vanndamp og bare ca 4 °C skyldes totalt CO2. Våre utslipp av CO2, altså 4 % av total CO2 gir da en menneskeskapt drivhuseffekt på bare 0,16 °C.

CO2-konsentrasjonen i atmosfæren har alltid variert, og effekten av mer CO2 på temperaturen avtar logaritmisk. Som en tommelfingerregel vil absorpsjonsdelen ved dobling (før man regner inn tilbakekoblingseffekter) svare til en temperaturøkning på ca 1 °C. f.eks fra 300 til 600 ppm.

Den nye definisjonen stemmer også bedre med riktig bruk av Stefan-Bolzmanns lov om at strålingsintensitet Mσ er proposjonal med absolutt temperatur T i fjerde potens:

Mσ=σT4 (fra Store Norske Leksikon)

der σ kalles Stefan-Boltzmanns konstant og er lik 5,6703·10−8 W/(m2K4). S-B-loven gjelder for svarte legemer med fri utstråling.  Mellom et varmt og et kaldt objekt reduseres strålingen inntil samme temperatur oppnåes.

M= σ(Tvarm4 – Tkald4) d.v.s. netto varmestråling som i ny GHE definisjon

Termodynamikkens 2. Lov sier at varmefluks bare kan gå fra varmt til kaldt, aldri omvendt. Man kan altså ikke dele opp varmestrålingen i to «stråler» fra og til jorden som «thermal up surface» og «thermal down surface» slik som i figur 1. Det er ufysisk, selv om det er matematisk mulig, mener matematikkprofessor Claes Johnson, KTH, medlem av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd.

… using concepts without physical meaning is not physics, but pseudo-science like astrology.

Professor Claes Johnson, 2014

Den nye definisjonen av drivhuseffekten (GHE) svekker i betydelig grad forestillingen om at våre utslipp av CO2 skal føre til skadelig global oppvarming eller klimakrise.

Hvor er klimakrisen?
Ser man etter «bevis» for den, så glimrer de ved sitt fravær, som vist av Willis Eschenbach her.

Document

Gi et bidrag med Vipps

Vipps-nummer:

921 44 050

Eller hvorfor ikke tegne et abonnement for å støtte oss.
Det koster mindre enn en kaffekopp pr. måned

Legg inn en kommentar

Document

Gi et bidrag med Vipps

Vipps-nummer:

921 44 050

Eller hvorfor ikke tegne et abonnement for å støtte oss.
Det koster mindre enn en kaffekopp pr. måned

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Arkiv
Kategorier

Fra samme forfatter: