Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Andøya flystasjon nedlegges – Galskap satt i system?

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

PRIS DEG LYKKELIG FOR AT DU IKKE ER AREALPLANLEGGER PÅ EVENES

Av: Tom Bjørvik

Jeg har laget et lite kart som illustrerer noen av begrensningene som vil oppstå i fm plasseringa av MPA-basen på Evenes.

Høye bygg er i utgangspunktet ikke ønskelig på en flyplass. Hangarer må av naturlige årsaker få en viss høyde, og det medfører at de må flyttes utenfor visse sikkerhetsavstander fra rullebanen. FD ønsker ikke å ta kostanden med å flytte rullebanesystemet nå. Da det på ett eller annet tidspunkt i fremtiden må flyttes så må plassering av MPA-hangarene prosjekteres både i forhold til dagens og i forhold til fremtidig plassering (93 meter vestover). Tom Bjørvik sitt bilde.

 

Ta en kikk på detaljene på bildet. Hangarene må, slik jeg tolker det, plasseres utenfor den lysegrønne firkanten, og kotene viser hhv 5, 10 og 15 meters høydeforskjell i forhold til rullebanen. I tillegg er det naturreservatet og relativt mye sivil flyterminal å forholde seg til. Alt er mulig, men dette blir dyrt.

Les mer om: En video om Andøya flystasjon vs Evenes

Slik jeg tolker det er det bare området ved den sivile flyterminalen (ved Hangar 4 og C5-plattformen) samt området sør/vest på basen (oppe til venstre på tegningen, mellom rullebanen og naturreservatet) som kan brukes til formålet. Dog har Forsvarsministeren svart Arbeiderpartiet at sistnevnte område er området de planlegger å anvende til armeringsplattformer, sannsynligvis pga. sikkerhetsavstand til den sivile flyterminalen.

Innenfor disse begrensningene skal de plassere Nord-Norges eneste militære flybase. Her skal vi ta imot alle våre allierte styrker i øvelse og i krig. Her kommer den robuste militære flybasen som skal være rustet for fremtiden, – slik Forsvarsministeren liker å ordlegge seg..

Er du misfornøyd med jobben din? – Vær glad du ikke er arealplanlegger på Evenes. De bør har erfaring fra trylling, spesielt talltrylling.

Høye driftskostnader

Av Tom Bjørvik

Et av de viktigste argumentene Forsvarsdepartementet/Regjeringen bruker for å legge ned Andøya Flystasjon er de høye driftskostnader med å drive to flybaser. Men, dersom Statssekretær Bø virkelig mener at private tjenesteytere på profittbasis skal drive og utføre de tjenester som Andøya Flystasjon i dag utfører for ARS og ATC, så må jo det bety at Bø mener at basen kan drives med overskudd. Da må jo også det norske forsvar kunne drive denne delen med overskudd, noe som ville bli et postivt bidrag til den øvrige driften på basen?

Argumentasjonen fra Forsvarsdepartementet ser ut til å gå i sirkler.

Les det fantastiske innlegget fra Elling Johansen i dagens VG.

Hvor skal MPA «bo» på Evenes?

Odd Bakken sitt bilde.

Av Odd Bakken

En ting er penger, en annen er plass….

Det siste året har jeg lest mye og sett mye på kart..og tenkt en hel del…

I prinsippet er det slik jeg ser det bare to alternativer.
Rett sør for terminalen eller vest for rullebanen.

Det klart rimeligste vil selvsagt å legge hangarer og oppstillingsplasser sør for terminalen, men det har som kjent flere ulemper.

Det vil redusere arealet som er tilgjengelig for utvidelser for Avinor og for alliert mottak, samt at det er ugunstig å ha disse flyene så nært den sivile terminalen pga innsynsproblematikk.

Den sivile trafikkmengden komme til å øke kraftig i årene framover pga nedleggingen av Narvik lufthavn og utbedring av E10.  

Å ta vare på det som er av mottakskapasitet er jo meget viktig når Andøya og Bodø er borte. Derfor heller jeg mer og mer til at den eneste fornuftige muligheten er å legge alt som har med MPA på vestsiden av rullebanen. Problemet er er at det IKKE blir billig….

Jeg har tatt utgangspunkt i at det skal være hangarplass for to fly og en vaskehall, samt oppstillingplasser nok til å kunne ta imot gjestende fly. Ved å velge vestsiden av rullebanen vil man kunne utvide taksebanen videre nordover hvis det kommer behov for flere hangarer for droner etc…

Et annet tema vi har snakket mye om her er armering av fly. Her er det mange og kompliserte regler for å regne ut sikkerhetsavstander, og det er forskjellige regler for sivile og militære.

Jeg har tatt utgangspunkt i at den militære virksomheten ikke skal påvirke den sivile aktiviteten, og da må slike områder nok ligge minst 500 m unna rullebanen og minst en kilometer fra terminalen. Skal man kunne armere to fly samtidig kan de nødvendigvis ikke stå side ved side, derfor har jeg tegnet inn to armeringsplasser. ( Det er fem på Andøya)

Selv om hangarområdet er militært og har andre krav til sikkerhetsavstander må det legges inn en viss avstand til det og, jeg har valgt ca halvparten av avstanden til den sivile terminalen. Man kan ikke legge store, høye hangarer helt inntil rullebanen, derfor må de nok legges såpass langt unna som på tegningen, selv om det medfører at de havner lang nede på myra.

Med over 4000 flybevegelser på MPA, i tillegg til nesten 1000 fra F35 og 15-20 000 sivile bevegelser er det nok lurt å anlegge en parallell taksebane fra hangarene via armeringområdet til sørenden av banen først som sist.

For at man skal komme til og fra hangarene må det i tillegg bygges en bilvei dit. Hangarområdet og store deler av taksebanen vil måtte bygges der terrenget er 10-15m lavere enn rullebanen, og det vil kreve store fyllinger.

Terrenget der vil også gi utfordringer når det gjelder å samle opp utslipp av avisingsvæske, både fra fly og rullebane.
En liten bieffekt av plasseringen av armeringsområdet er at mesteparten av bebyggelsen mellom dem og fjorden muligens må fraflyttes..

Å velge å bygge det «trangere» slik at flyplassen må stenges ved armering av fly tviler jeg på at Avinor vil sette stor pris på…

Dette er bare mine personlige «photoshop-funderinger», men jeg klarer ikke å se hvordan noe slikt skal kunne løses innenfor budsjettet på 1.1 mrd kr for MPA-infrastruktur.

Manglende kampvilje for sitt fylke tror jeg vil straffe seg den 11. september

Av Svein Fredriksen, pensjonert flygeleder (Publisert i vol.no 29. august)

I stedet for å stå opp for innbyggerne som har valgt dem, har listekandidatene i Nordland Høyre i dette tilfelle vært klart mest solidarisk overfor partiledelsen. Hva skal vi med kandidater fra Nordland, da? skriver pensjonert flygeleder Svein Fredriksen i et innlegg på VOL om nedleggelsen av Andøya flystasjon. Høyre-politikeren i Meløy stemmer ikke på eget parti 11. september.

Bilderesultat for orion fly

Spørsmålet er høyst relevant å stille i disse tider, med trusselen om nedleggelse av Andøya Flystasjon hengende over lokalsamfunnet helt nord i Nordland. Kanskje jeg heller burde stilt spørsmålet slik: «Hva har vi ikke gjort dere?»

Ka har vi gjort dåkker?

Siden Andøya Flystasjons operative fortreffelighet og strategiske plassering for både jagerfly og overvåkingsfly er viden kjent, var vi andværinger ganske så sikker på at Andøya ikke kunne legges ned, til fordel for Evenes.

Evenes, en sivil flyplass plassert innerst i en fjord, og dermed lite strategisk plassert i forhold til militære operasjoner, og med klare operative begrensninger. I tillegg er flyplassen allerede i dag avhengig av dispensasjoner fra Luftfartstilsynet p.g.a. for liten plass til operative flater. Og når vi hører USAs forsvarsminister uttrykke sin store tilfredshet med den tjenesten 333-skvadronen på Andøya har utført for Norge og NATO i løpet av de siste 10-årene, synes avgjørelsen om nedleggelsen av Andøya Flystasjon, og flyttingen av overvåkingsflyene til Evenes, enda mer uforståelig, både for fagfolk og menigmann.

Eneste synbare forklaring på dette synes kan være at Evenes/Ofoten-miljøet de siste årene har drevet med utstrakt lobbyvirksomhet overfor sentrale politikere. Målet med denne virksomheten har åpenbart vært å få Evenes Flystasjon frem fra glemselen igjen, en flystasjon som ble lagt ned for nesten 25 år siden.

Hva som var den egentlige grunnen til nedleggelsen, kan man bare spekulere i. Når politikere bare vil lytte til politikere, og ikke fagfolk, blir hestehandelen komplett. Det er interessant å registrere at tidligere og nåværende Evenes-ordfører, i forkant av vedtaket i Stortinget, var temmelig sikker på at Evenes ville bli Norges enebase i nord, en base som både F35 og P8 skulle operere fra.

Oppdraget PWC fikk i forkant var ganske klart, nemlig å argumentere og dokumentere så godt som overhodet mulig hvorfor Evenes var det beste alternativet, både operativt og økonomisk. 333-skvadronen på Andøya har i alle år vært verdensledende på å fremskaffe og levere nødvendig informasjon til det norske forsvar og NATO. Siden vi har det beste produktet, både operativt, strategisk og økonomisk, ble det kanskje vurdert slik av lokale politikere at Andøy ikke har behov for å drive lobbyvirksomhet! Vi trenger ikke en politisk hestehandel for å vinne denne saken.

Hvordan er det mulig å bygge opp en helt ny flystasjon til fordel for en fullt operativ flystasjon, og konkludere med at dette blir billigere? I dagens situasjon, med milliardoverskridelser på Ørland, trenger ikke Norge enda et stort tapsprosjekt! Jeg er ikke av dem som tror at Evenes sivile lufthavn blir en fullverdig militær flystasjon, uansett om man bruker 4,2, eller 20 milliarder.

På et møte i Andøy Høyre 1. august i 2016, opplyste statssekretær Bø i Forsvarsdepartementet, at det som hadde vært avgjørende i valget av å legge ned Andøya Flystasjon, og dermed flytte overvåkingsflyene til Evenes, var «økonomi og operativ evne». Etter at dette var blitt tilbakevist fra Andøy-miljøet, kom FD opp med argumentene om for mye støy, og senere fikk vi høre at Andøya ikke hadde nødvendig luftvern. Slik jeg oppfattet dette, måtte dette være dersom Andøya skulle være base for både QRA og MPA.

Med en hovedrullebane og en kryssende tverrvindbane har man ha flere muligheter for å unngå støy fra F35. Når det gjelder luftvern, har ikke Andøya hatt dette på mange år, og dette har gått veldig bra. Dersom luftvern likevel skulle være et krav, vil Andøya uansett være mye lettere å forsvare med luftvern enn Evenes, dette p.g.a. flatt terreng rundt flyplassen. Andøya Flystasjon er kapabel til å være enebase både for F35 og P8. Strategisk vil likevel en deling mellom Andøya og Evenes være best, dette fordi man da vil ha flere baser tilgjengelig, og kapasitet til å ta imot allierte fly under militære øvelser.

Under vurderingen av Andøya og Evenes som enebase, virker det som Forsvarssjef, Forsvarsdepartement og Forsvarsminister, og øvrige politikere helt har oversett utgangspunktet for de to flyplassene. Hvorfor ble Andøya Flystasjon og Evenes Lufthavn bygget?

Evenes

Evenes ble på 70-tallet bygget som en sivil flyplass for Ofotområdet, inkludert byene Harstad og Narvik. I ettertid er målgruppen for passasjerene blitt utvidet til å omfatte både Lofoten og Vesterålen. I denne sammenheng må vi også ta LOFAST, opprusting av E10 til Lofoten. De siste årene har stamruteplassen på Evenes, også blitt en viktig flyplass for reisende fra Vesterålen. For at politikerne i Narvik-regionen skulle kunne akseptere en nedleggelse av Framneslia kortbaneplass, slik at Evenes kunne fortsette å vokse, måtte de få noe som erstatning. Hålogalandsbrua vil redusere kjøretiden fra Narvik til Evenes fra 70 minutter til 50 minutter.

Passasjerveksten på Evenes har de siste årene vært formidabel, og veksten stopper neppe opp med det første. Med tilsvarende vekst de neste 5 årene, vil passasjertallet kanskje passere 1 mill. Denne veksten vil tvinge Avinor, som flyplasseier, til å utvide både terminalbygg og oppstillingsplasser på Evenes. Hvordan vil dette behovet la seg kombinere med økende militær aktivitet når Evenes skal bli forsvarets enebase i Nord?

Vi har nylig blitt kjent med at Avinor har sendt et hemmelig brev til Forsvarsbygg der de uttrykker sin bekymring over forsvarets planer. Jeg venter i spenning på hvordan denne kabalen skal løses. De operative flatene er allerede for små. I dag overlever Evenes p.g.a. Luftfartstilsynet i sin teknisk/operative godkjenning, har gitt de nødvendige dispensasjoner. Nasjonale og internasjonale krav sier er at minimumsavstanden mellom senterlinjen på rullebane og parallell taksebane skal være minimum 183 m. På Evenes er denne bare 150 m.

Og når Evenes sivile lufthavn også skal bli Flystasjon, vil det bli utfordringer med å få plass til de aktivitetene som kommer. En ting er 3-4 jagerfly og 5 nye overvåkingsfly, men hva med kapasitet til å ta imot allierte styrker i tillegg? Hva med sikkerhetsavstander fra sivil terminal til plassen for armering av militære fly? Hvor behagelig er det for passasjerene i et rutefly på taksebanen, å vite at bare noen meter bak, takser et fullt armert jagerfly eller overvåkingsfly?

Evenes er bygget som en sivil flyplass, og Evenes kan dermed aldri bli en fullverdig militær flystasjon! La Evenes fortsette som stamruteflyplass for sin region, som det opprinnelig var bygget for! Uansett hvor mange milliarder som brukes, vil dette prosjektet ikke bli noe annet enn et lappverk.

Kanskje skulle FD/regjeringen sørget for å gjennomføre konsekvensutredning og arealplanlegging før vedtaket om å gjøre Evenes til enebase? Hva skjer når man oppdager at det er for liten plass? Det hele fremstår som lite gjennomtenkt, og nå er Forsvarsbygg i full sving på Evenes.

Hva har vi gjort dere?

Hva med Andøya?

Andøya Flystasjon ble bygget på 50-tallet som en militær flystasjon, også finansiert ved hjelp av NATO-midler. Flyplassen ble bygget etter såkalt NATO-standard, dvs. at rullebane og taksebaner har nødvendig dimensjon og utforming til å ta imot de fly som NATO opererer

Hvorfor ønsket NATO at flyplassen skulle bygges på Andøya? Kanskje ligger Andøya strategisk plassert? Kanskje mener de det er nok plass, og er det en fordel at de operative flatene er nettopp det – flate? Andøya Flystasjon har plass til 3 flyplasser på Evenes’ størrelse! Og Andøya er heller ikke avhengig av den type dispensasjoner som Evenes er. Det er i utgangspunktet plass til 2 fulle jagerfly-skvadroner, pluss 5 overvåkingsfly. I tillegg er det plass til å ta imot allierte fly! Og det er plass til utvidelser, dersom dette skulle bli nødvendig.

Dersom flyplassen legges ned, tror man at Avinor da vil sørge for drift av en rullebane på nærmere 3 km, når man kan klare seg med 800 meter? Avinor er et aksjeselskap som også er avhengig av å tjene penger. Har departementet tatt med utgiftene til å drifte hele flyplassen for å ta imot større fly?

Siden Andøya og Bodø i utgangspunktet ble bygget som en flystasjon, er den sivile og militære delen plassert på hver sin side av rullebanen, og dermed adskilt fra hverandre. Dette gjør det mulig å avvikle både sivil og militær flytrafikk på en smidig og effektiv måte, og uten at sikkerhetsavstander til sivil terminal brytes. På Evenes deler sivile og militære fly den samme parallelle taksebanen!

Siden rullebanen og denne taksebanen ligger for nære, er Avinor pålagt å innføre såkalte «Kompenserende tiltak». Disse tiltak pålegger flygelederne i tårnet å måtte være restriktive m.h.t. samtidig bruk av rullebane og taksebane. Hvordan vil dette fungere med økende sivil trafikk, i tillegg til at F35 og P8 skal plasseres der? For ikke å snakke om trafikken under militære øvelser?

Min erfaring som flygeleder, også under militærøvelser, har lært meg at det alltid vil være nødvendig med flere militære flyplasser i Nord-Norge. Vinterøvelser i Nord-Norge, med deltakelse av våre allierte, gjør at det kreves flere alternative flyplasser. Jeg har personlig opplevd, under en militærøvelse, at en alternativ flyplass var meget strategisk plassert. I dette tilfelle var en alternativ flyplass avgjørende for at liv og fly ble berget. Et opplegg med Evenes som enebase i nord, med Ørland som nærmeste og eneste alternativ, ville jeg ikke anbefalt.

Mer politikk

Da representantene for de 3 store partiene i november omsider ble enige om å legge ned Andøya Flystasjon, og flytte overvåkingsflyene til Evenes, var det nesten med tårer i øyekroken. Dette var den vanskeligste delen av LTPen å ta stilling til! De skulle sørge for at Andøy-samfunnets behov ble tatt godt vare på i tiden fremover.

Hva har de bidratt med? De har bedt oss holde kjeft – avgjørelsen er tatt! For noen måneder bevilget regjeringen 80 mill. i omstillingsmidler. Dette ble senere øket til 95 mill., takket være KrF. Lovnaden om at Andøya skulle tas vare på, har vi ikke utover dette, registrert. Da oljevern-senteret senere ble vedtatt lagt til Vesterålen, havnet dette i Hadsel! Her hadde regjeringen en mulighet til å ivareta Andøy-samfunnet. Hvor ble det av den varslede sympatien?

Heldigvis er andværingene et hardbarket folkeslag, som er vant til å måtte kjempe for vår eksistens. Vi har vært i lignende situasjoner tidligere, senest i år 2000 da 333-skvadronen ble foreslått flyttet til Bodø. Vi vant den kampen. Kampen om Andøya er fremdeles ikke tapt! Seneste meningsmåling fra Amedia, presentert i Avisa Nordland, straffer de 3 «kameratene» som ønsker å legge ned Andøya Flystasjon, veldig hardt! Til sammen har H, FRP og AP en tilbakegang på over 20 %, sammenlignet med Stortingsvalget for 4 år siden! Til og med i Ofoten har H og AP lavere oppslutning enn målingen for hele Nordland, noe som fremstår som meget interessant.

I Vesterålen får H og FRP stakkarslige 9,7 % hver i oppslutning, samtidig som SP alene får utrolige 43,4 % i samme region! Og fortsatt skjønner ikke disse partiene hvorfor de har gått tilbake så mye. Kan kampen om Andøya være noe av forklaringen?

Personlig har jeg det siste året jobbet mot mitt eget parti, Høyre, og avgjørelsen om å legge ned Andøya Flystasjon, og dermed flytte overvåkingsflyene til Evenes. Dette har sin forklaring i at jeg har vokst opp med en flystasjon som nærmeste nabo. I tillegg har jeg jobbet operativt innen lufttrafikktjenesten på flere flyplasser i Nord-Norge, og kjenner dermed både sivile og militære operasjoner ganske godt.

Som andre lokale politikere, har også jeg prøvd meg med faglige og operative innspill til Høyre, både i Nordland og sentralt. Men det har dessverre vært meget vanskelig å oppnå kontakt, samtidig som de få svarene jeg har mottatt, bærer preg av at avgjørelsen er tatt. I tiden frem mot valget vil flere politikere fra regjeringspartiene hevde at forsvaret i nord styrkes! Hvordan kan de påstå noe sånt, når man flytter en fullt ut operativ skvadron, i verdensklasse, fra den mest effektive og veldrevne flystasjonen i Norge? I motsetning til Evenes er det god nok plass på Andøya.

Når Høyres forsvarspolitiske talsmann Elvenes, med sine røtter i Vesterålen, hevder at kritikken mot LTPen, og dermed nedleggelsen av Andøya Flystasjon, kun har med tap av lokale arbeidsplasser å gjøre, stemmer ikke dette. Til forskjell fra regjeringen er Andøysamfunnet mer oppegående og fremsynt enn som så. Vi har hele nasjonens og NATOs behov i tankene når vi advarer mot å legge alle eggene i samme kurv, på Evenes SIVILE lufthavn! Å bruke en sivil lufthavn som eneste militære base i Nord-Norge er ikke operativt forsvarlig! Andøya Flystasjon ligger der, klar til å ta imot både F35 og P8. Gi Avinor muligheter til å gjøre nødvendige utvidelser for å kunne gjøre Evenes lufthavn til en god og sikker sivil stamflyplass for regionen den er ment å skulle dekke!

Som lokalpolitiker i Meløy, og vararepresentant til kommunestyret, tidligere leder i lokalpartiet i Meløy, kommer jeg ikke til å stemme på mitt eget parti under årets Stortingsvalg. Dette skyldes både min operative bakgrunn, men også manglende vilje fra Nordland Høyre til å bidra for å finne en god løsning for Nordland.

En delt løsning mellom Andøya og Evenes ville vært et positivt bidrag til begge kommunene.

Da ville ikke Andøy-samfunnet blitt rasert, med tap av 350 arbeidsplasser! Når man også hører at 0-alternativet, med P8 på Andøya, ikke er utredet, blir man bare enda mer overbevist om at dette er en styrt hestehandel. Ved en deling, ville F35 fått nok plass på Evenes. Jeg er blitt informert om at Nordland Høyre opprinnelig gikk inn for en delt løsning. Jeg tror dette forslaget måtte skrinlegges ganske tidlig. Jeg har ikke hørt om det før bare få uker siden.

Når regjeringen og AP likevel velger å gjennomføre sin sentraliseringspolitikk, med de alvorlige konsekvensene dette får for Andøy-samfunnet, er dette ikke noe jeg kan støtte opp om! I stedet for å stå opp for innbyggerne som har valgt dem, er listekandidatene i dette tilfelle klart mest solidarisk overfor partiledelsen. Hva skal vi med kandidater fra Nordland, da? Denne manglende kampvilje for sitt fylke tror jeg vil straffe seg den 11. september! Derfor heier jeg på de partiene som står opp for Andøya, og som kan bidra til at vedtaket blir omgjort! Det vil være best for både Andøya, Norge og NATO.

Jeg gjentar: Hva har vi gjort dere?

Godt valg!

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube