Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Geir Hasnes

Større dødsrisiko for vaksinerte enn for uvaksinerte

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Personer som er fullvaksinerte mot Covid-19 har 65% større sannsynlighet for å bli innlagt på sykehus og 1540% større sannsynlighet for å dø på grunn av Covid-19 enn personer som er uvaksinerte, i henhold til de siste dataene fra Public Health England

Public Health England har offentliggjort den 19. tekniske orienteringen om bekymringsvarianter av Covid-19, og denne viser at personer som har mottatt minst én dose av en Covid-19-vaksine utgjør over 65% av alle angivelige Covid-19-dødsfall fra 1. februar 2021 til og med 19. juli 2021.

Siden den 18. rapporten, som ble utgitt 9. juli og som dekket dødsfall og sykehusinnleggelser på grunn av Covid-19 frem til 21. juni 2021, har antallet fullvaksinerte personer som er innlagt på sykehus med Covid-19 økt med 169%, og steget fra 313 til 843. Mens antallet fullvaksinerte personer som har mistet livet etter å ha testet positivt for Covid-19, har økt med 90%, og steget fra 116 til 265.

Denne betydelige økningen har funnet sted de siste fire ukene, mens de forrige tallene var akkumulert over nesten 5 måneder.

Les også The coronavirus cuts cells’ hairlike cilia, which may help it invade the lungs

Den 19. juli 2021 har 121.402 uvaksinerte personer testet positivt for den angivelig utbredte og dominerende Delta Covid-19-varianten, mens 28.773 fullvaksinerte personer har testet positivt for den samme varianten. Av disse var 13.427 fullvaksinerte og over 50 år. De 28.773 tilfellene av fullvaksinerte som angivelig er smittet med Delta-varianten av Covid-19 har økt med 166% i forhold til tallet for bare fire uker siden, som var 10.834.

Hjelp oss i arbeidet mot propaganda!
Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Ytterligere 33.003 personer har også testet positivt for Delta-varianten etter å ha fått en enkelt dose av en Covid-19-vaksine minst 21 dager før det positive resultatet. Og ytterligere 21.088 personer har testet positivt for Delta-varianten mindre enn 21 dager etter å ha fått en enkelt dose av en Covid-19-vaksine.

Dette betyr at personer som har hatt minst én dose av en Covid-19-vaksine står for 40,49% av alle angivelige tilfeller av Delta-varianten mellom 1. februar og 19. juli 2021. Den dobbelvaksinerte står imidlertid for bare 14% av alle tilfeller, men altså 35% av alle positive tilfeller hos personer som har fått minst en dose av en Covid-19 jab.

https://i1.wp.com/dailyexpose.co.uk/wp-content/uploads/2021/07/image-206.png?resize=639%2C159&ssl=1

Men vi vet at vaksinene ikke er vist å kunne forhindre infeksjon eller overføring av Covid-19, til tross for tvang og ubarmhjertige handlinger fra regjeringen, helsemyndigheter og forskere som antyder noe annet og lurer millioner av britiske mennesker til å tro at de gjør det.

Covid-19-vaksinene har kun vist seg å redusere risikoen for sykehusinnleggelse og død i de svært kortvarige og begrensede forsøkene som har blitt utført, og som pågår fortsatt. Imidlertid er metodene som brukes for å bevise at de reduserer risikoen også tvilsomme.

Under forsøkene ble forsøkspersonene enten injisert med Covid-19-vaksinen eller en placebo. Deretter ble de sendt vekk for å leve livene sine som normalt. De ble deretter testet ved hjelp av den omstridte Drosten PCR-testprosedyren for påvisning av SARS-CoV-2-viruset. Hvis de ikke hadde viruset, ble det antatt og uttalt at det var fordi vaksinen hadde forhindret dem i å få det. De ble ikke på noe tidspunkt eksponert for Covid-19-viruset med vilje.

Det folk ikke tar i betraktning er at mens forsøkene fant sted, var det begrensninger i form av lockdown i hele verden, og derfor hadde de som hadde fått vaksinen mye lavere risiko for å bli utsatt for det påståtte Covid-19-viruset i den virkelige verden.

Les også Millions of kids have missed routine vaccines thanks to COVID-19

Man trenger bare å se på den grumsete kriminelle historien til både Pfizer og AstraZeneca for å se at resultatene de publiserte ikke nødvendigvis kan stoles på. Pfizer har blitt bøtelagt med over 3,5 milliarder pund siden år 2000 for lovbrudd som inkluderer brudd på sikkerhet, falske medisinske påstander, korrupsjon og bestikkelser. Mens AstraZeneca har blitt bøtelagt med over 1,1 milliarder dollar siden år 2000 for lovbrudd knyttet til falske påstander, bestikkelser og helsevern.

Men vi trenger ikke å tro på påstandene om at Covid-19-vaksinene reduserer risikoen for sykehusinnleggelse og død på grunn av Covid-19 lenger; dataene publisert av Public Health England beviser det for oss.

https://i0.wp.com/dailyexpose.co.uk/wp-content/uploads/2021/07/image-207.png?resize=639%2C182&ssl=1

Tabellen ovenfor viser at av de 121.402 angivelige tilfellene av Delta-varianten hos uvaksinerte personer, dro 2.152 personer på legevakten, noe som resulterte i innleggelse over natten på sykehus. Dette tilsvarer 1,7% av tilfellene som resulterer i sykehusopphold over natten i akuttmottak.

Tabellen ovenfor viser også at av de 28.773 angivelige tilfellene av Delta Covid-varianten hos fullvaksinerte personer, dro 843 personer på legevakten, noe som resulterte i innleggelse over natten på sykehus. Dette tilsvarer 2,9% av tilfellene.

Dette betyr at sjansene for å bli innlagt på sykehus med Covid-19 øker med 65,5% hvis du har fått to doser av en Covid-19-vaksine, ifølge data fra Public Health England.

Dessverre viser dødstallene  fra PHE at situasjonen er mye verre når det gjelder dødsfall på grunn av Covid-19 hvis du har fått to doser av en Covid-19-vaksine.

https://i1.wp.com/dailyexpose.co.uk/wp-content/uploads/2021/07/image-208.png?resize=639%2C233&ssl=1

Tabellen ovenfor viser at av de 121.402 angivelige tilfellene av Delta-varianten hos uvaksinerte personer, har kun 165 mistet livet. Dette betyr 0,1% av tilfellene.

Tabellen ovenfor viser også at av de 28.773 påståtte tilfellene av Delta Covid-varianten hos fullvaksinerte personer, mistet 224 personer livet. Dette betyr 0,8% av tilfellene.

Dette betyr at data publisert av Public Health England viser oss at personer som har fått to doser av en Covid-19-vaksine har 507% større sjanse for å dø på grunn av Delta Covid-varianten enn personer som ikke er vaksinerte.

Imidlertid var 220 av de 224 dødsfallene blant fullvaksinerte personer, personer over 50 år, som sto for 13.427 av de påståtte positive tilfellene av Delta Covid-19-varianten. Dette betyr 1,64% av tilfellene.

Dette betyr at personer som har hatt to doser av en Covid-19-vaksine faktisk kan ha en 1540% større sjanse for å dø på grunn av Delta Covid-19-varianten enn personer som ikke er vaksinerte.

Hjelp oss i arbeidet mot propaganda!
Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Produsentene, forskerne, regjeringen og helsemyndighetene hevder at Covid-19-vaksinene reduserer risikoen for å dø med Covid-19 med rundt 95-99%. Dataene viser at dette er løgn.

Fully vaccinated people are 65% more likely to be hospitalised & 1540% more likely to die due to Covid-19 than people who are unvaccinated according to latest Public Health England data

 Fri 5:08 pm +00:00, 23 Jul 2021  

Public Health England have released the 19th technical briefing on Covid-19 variants of concern and it shows that people who’ve received at least one dose of a Covid-19 vaccine make up over 65% of all alleged Covid-19 deaths from February 1st 2021 through to July 19th 2021.

Since the 18th report released on 9th July which covered deaths and hospitalisations due to Covid-19 up to the 21st June 2021, the number of fully vaccinated people being hospitalised with Covid-19 has increased by 169%, rising from 313 to 843. Whilst the number of fully vaccinated people sadly losing their life after allegedly testing positive for Covid-19 has increased by 90%, rising from 116 to 265.

This significant increase has taken place over the past four weeks, whereas the previous numbers had accumulated over nearly 5 months.

As of the 19th July 2021, 121,402 people who are unvaccinated have tested positive for the allegedly rampant and dominant Delta Covid-19 variant. Whereas 28,773 fully vaccinated people have tested positive for the same variant. Of these 13,427 were fully vaccinated and over the age of 50. The 28,773 cases of fully vaccinated people allegedly infected with the Delta variant of Covid-19 is an increase of 166% over the figure seen just four weeks ago which stood at 10,834.

A further 33,003 people have also tested positive for the Delta variant after having a single dose of a Covid-19 vaccine at least 21 days prior to their positive result. And a further 21,088 people have tested positive for the Delta variant less than 21 days after having a single dose of a Covid-19 vaccine.

This means that people who have had at least one dose of a Covid-19 vaccine account for 40.49% of all alleged cases of the Delta variant between the 1st February and 19th July 2021. However, the double vaccinated account for just 14% of all cases, but 35% of all positive cases in people who’ve had at least one dose of a Covid-19 jab.

https://i1.wp.com/dailyexpose.co.uk/wp-content/uploads/2021/07/image-206.png?resize=639%2C159&ssl=1

But we know that the jabs have not been proven to prevent infection or transmission of Covid-19, despite the coercive and relentless actions of the Government, Health Officials, and Scientists suggesting otherwise and deceiving millions of British people into believing they do.

The Covid-19 vaccines have only been proven to reduce the risk of hospitalisation and death in the extremely short and limited trials that were carried out, and are still ongoing. However the methods used to prove they reduce the risk are also questionable.

During the trials people were either injected with the Covid-19 vaccine or a placebo. Then they were sent away to live their lives as normal. They were then tested using the disputed Drosten PCR test procedure for detection of the SARS-CoV-2 virus. If they didn’t have it then they decided that was because the vaccine had prevented them from getting it. At no point were they exposed to the Covid-19 virus intentionally.

What people don’t take into account is that whilst the trials took place, lockdown restrictions were in force worldwide, therefore the people who’d had the vaccine were at much lower risk of ever being exposed to the alleged Covid-19 virus in the real world.

You only need to look at the murky criminal history of both Pfizer and AstraZeneca to see that the results they published cannot necessarily be trusted. Pfizer has been fined over £3.5 billion since the year 2000 for offences which include safety violations, false medical claims, corruption, and bribery. Whilst AstraZeneca has been fined over $1.1 billion since the year 2000 for offences related to false claims, bribery, and healthcare.

But we don’t need to assume the claims that the Covid-19 vaccines reduce the risk of hospitalisation and death due to Covid-19 any longer, the data published by Public Health England is proving that for us.

https://i0.wp.com/dailyexpose.co.uk/wp-content/uploads/2021/07/image-207.png?resize=639%2C182&ssl=1

The above table shows that of the 121,402 alleged cases of the Delta variant in people who are unvaccinated, 2,152 people presented to emergency care which resulted in overnight admission to hospital. This translates to 1.7% of cases resulting in an overnight hospital stay in emergency care.

The above table also shows that of the 28,773 alleged cases of the Delta Covid variant in people who are fully vaccinated, 843 people presented to emergency care which resulted in overnight admission to hospital. This translates to 2.9% of cases.

This means that the chances of being hospitalised with Covid-19 increase by 65.5% if you have had two doses of a Covid-19 vaccine, according to the Public Health England data.

Unfortunately the PHE death shows that it is much worse when it comes to deaths due to Covid-19 if you have had two doses of a Covid-19 vaccine.

https://i1.wp.com/dailyexpose.co.uk/wp-content/uploads/2021/07/image-208.png?resize=639%2C233&ssl=1

The above table shows that of the 121,402 alleged cases of the Delta variant in people who are unvaccinated, just 165 have sadly died. This translates to 0.1% of cases.

The above table also shows that of the 28,773 alleged cases of the Delta Covid variant in people who are fully vaccinated, 224 people sadly died. This translates to 0.8% of cases.

This means the data published by Public Health England shows us that people who have received two doses of a Covid-19 vaccine have a 507% higher chance of dying due to the Delta Covid variant than people who are unvaccinated.

Hjelp oss i arbeidet mot propaganda!
Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

However, 220 of the 224 deaths in fully vaccinated people were in people over the age of 50, who accounted for 13,427 of the alleged positive cases of the Delta Covid-19 variant. This translates to 1.64% of cases.

This means that that people who have had two doses of a Covid-19 vaccine could actually have a 1540% higher chance of dying due to the Delta Covid-19 variant than people who are unvaccinated.

The manufacturers, scientists, the government, and health authorities claim the Covid-19 vaccines reduce the risk of dying with Covid-19 by around 95 – 99%. The data shows this to be a lie.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube