Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Vårt vitenskapelige verdensbilde står for fall innen klima, fysikk, biologi, astronomi og evolusjonen

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Det har i lang tid etablert seg et slags mantra rundt vitenskapen der den nærmest er blitt opphøyet til en gudelignende status med et presteskap av klimaforskere. Man må tro eller støtte seg på vitenskapens autoriteter ellers så er du en fornekter. En vitenskapsfornekter, en klimafornekter og en kjetter. Dette gjelder ikke bare innen klimahysteriet men i stor grad også innen fysikken, astronomien og evolusjonslæren.

Hvor dette synet og troen på vitenskapen som en autoritet, eller at såkalte etablerte institusjoner har en høyere autoritet kommer fra, er ikke godt å si. Men heri ligger nok mye av menneskets dekadens og oppblåste egoer innbakt i sakens natur. En institusjon bygget på «opplest og vedtatt» forskning vil ha mye mer å tape enn hva livsillusjonen til en person har, dersom den rives i stykker.

Kun en -1- sort svane

Til stor kontrast fra slike etablerte vitenskapelige autoriteter finner vi vitenskapens egentlige natur, vesen og prinsipp: Du skal ALDRI stole på en autoritet, men derimot etterprøve, teste og finne ut selv. Det spiller ingen rolle om så 10, 100, 1000 eller 1 million professorer sier at du tar feil eller til og med har eksperimenter som viser det. Et vitenskapelig oppsatt eksperiment kan med bare en -1- avvikende forekomst rive ned hele slottet av illusjoner og samtlige andre eksperimenter.

Vitenskapens første prinsipp: Still spørsmål ved ALT!

Dersom steinen ikke faller ned når du kaster den opp i luften, bare en av en million ganger, så er der noe fundamentalt feil med gravitasjonsteorien. Kun en sort svane i hele verden av hvite svaner vil bevise, at ikke alle svaner er hvite! Tenk litt over det siste her.

Innen klima, fysikk, astronomi og evolusjon er det nå ikke bare ett eksempel som river ned mange av de før antatte sannheter, men mange ulike forskere verden over forteller nå en ganske annen historie innen samtlige av disse feltene.

Klimaforskningen

Klimaforskningen er antagelig den sterkest kritiserte forskningen på planeten i dag, da den i stor grad er bygget på propaganda som injiserer følelser og emosjoner i befolkningen for å vinne deres politiske støtte. En kritisk analyse uten følelser legger imidlertid hele klimahysteriet i grus og mektige krefter innen klima-industrien jobber hardt mot alle de sorte svanene for å opprettholde illusjonen om at alle svaner er hvite. Illusjonen om at CO2 er skadelig for planeten og at hele vår verdens sivilisasjon må legges om.

Hele 65% av Norges befolkning tror ikke på klimakrise

En undersøkelse fra YouGov viser at det kun er 35% av Norges befolkning som tror på klimakrise og at vi mennesker har skylden. Hele 65% mener altså at klimaendringer skjer og at mennesket har litt eller ingen ting med det å gjøre. I tillegg så mener 53% at det ikke er noe å bry seg om eller at det ikke vil påvirke livene deres. Så selv om de tror på klimakrisen så er ikke folk bekymret.

Fysikken

Innen fysikken er det en som har utmerket seg og nå begynner å vekke oppsikt over hele verden. Ikke bare fordi han i bunn og grunn legger hele Big-Bang teorien død og begravet, men også fordi han rister fysikken i sine grunnvoller med å bevise at Kirchhoff’s strålingslov ikke er gyldig. For de som ikke vet det er denne loven å regne som en av fysikkens grunnsetninger.

Det er PhD Pierre-Marie Robitaille som kommer med disse oppsiktsvekkende funnene og eksperimenter som nå begynner å overbevise også mange andre innen både fysikken og astronomien. Se denne video hvor Kirchhoff’s strålingslov blir bevist feil.

Det er ikke alltid lett å se eller forstå konsekvensene av en slik «detalj» i fysikken, men om det viser seg at mr. Robitaille har rett – noe jeg er overbevist om – så faller teorien om både Solens struktur, sorte hull, den kosmiske bakgrunnsstrålingen og hele Big Bang sammen. Dette har igjen påvirkning på beregninger for klima på jorden da det kan vise seg at universet er elektromagnetisk.

Astronomien

Stadig flere forskere innen fysikken og spesielt astronomien har nå begynt å få øynene opp for mr. Robitaille. Hans forskning kan stanse hele den enorme industrien som er i gang med forsøkene på å oppnå fusjon på jorden som energikilde. Det teoretiske fundamentet for Solen og derved også fusjons-forskningen kan vise seg å være feil. Det er ikke rart han blir angrepet på det personlige planet, som er vanlig også innen klimahysteriet.

En av de mest kjente teoriene bak BB er det såkalte red-shift som måles i fjerne galakser og som populært forklares som en Doppler-effekt. Der finnes nå en mengde fenomener som motsier denne teorien og flere andre forklaringsmodeller eksisterer også.

Big Bang sliter

Nyere data innen kosmologien antyder at universet ikke ekspanderer og følgelig vil der heller ikke være noe Big Bang. BB forutsetter bestemte mengder av grunnstoffene Hydrogen, Helium, Deuterium og Lithium. Problemed er at disse mengdene finnes ikke i de gamle stjernene eller galakser der de skulle vært. De eldste stjernene har kun halvparten av heliumet og en tiendedel av Lithium som de skulle hatt.

I følge BB skulle der også dannes like mengder med materie og anti-materie men at annihileringen ville reduseres til 10-17 protoner pr. cm3 mens der i virkeligheten er 10-17 ioner pr. cm3 Dette er 10 milliarder ganger mer materie enn teorien forutsetter. For å forklare dette kommer de kun med spekulasjoner og ingen beviser.

I tillegg krever BB forekomsten av både mørk materie og mørk energi. Ingen av dem kan kvantifiseres eller måles på noe vis. Dette er i seg selv bevis på at ville spekulasjoner utenfor fysikkens verden har fått fotfeste innen astronomien. De har mistet bakkekontakten i sitt forsøk på å kontakte sin skaper.

Det elektriske universet

Slik som at den fysiske materie i form av atomer i realiteten ikke eksisterer pr. se, men at de er kun elektriske manifestasjoner basert på at like ladninger frastøter og at motsatte ladninger tiltrekker. Vi vet de gjør det men ingen vet hvorfor! Universet er ikke materie men i realiteten kun elektromagnetisme som utspiller seg i ulike skala. Nøytrale «partikler» som nøytroner forfaller gjennom Betahenfall og blir til et Positron, samtidig som et elektron og anti-nøytrino sendes ut. Nøytroner er derfor sammensatt av positiv og negativ ladning og veier derfor mer enn positroner.

Gravitasjonen er fremdeles en mystisk kraft som ikke er forklart men bare observert effekten av. Flere studier antyder nå at også gravitasjonen er elektromagnetisk av natur.

Covid 19, Darwins evolusjon og Jean-Baptiste Lamarck

Tradisjonelt har vi lært at evolusjonen en en tilfeldig prosess på survival of the fittest eller det man kaller evolusjonær utvikling. I Darwins teori oppstår mutasjoner helt tilfeldig i genene og at de individer som besitter en gunstig variasjon for sitt miljø har større tendens til overlevelse. Darwin var vel kjent med J-B Lamarck sitt arbeide og både han og tiden etterpå avviste hans ideer. Hva var det de avviste og hva har dette med Covid 19 å gjøre?

Lamarck sine teorier bygget på at individer under stress fra sitt miljø faktisk endret eller muterte sine gener spontant for å tilpasse seg nye ytre press. Denne teorien har blitt blankt avvist men nå viser nyere forskning på basert på spredningen av immunitet mot malaria at dette med all sannsynlighet er et fenomen som eksisterer.

Dette betyr at immunitet mot sykdommer som Covid 19 kan for noen individer oppstå spontant og tilfeldig i befolkningen, nettopp som en respons på viruset, som deretter kan spre sine gener og immunisere deler av etterslekten.

Kilde: See the Pattern: Are we wrong about Evolution?

Den største religionen av de alle er vitenskapen

Generelt kan vi si at tendensen innen alle forskningsfelt er klar: Dagens rådende autoriteter faller. Motstridende funn kan ikke lenger feies under teppet. Fantasiprosjekter som fotograferingen av det sorte hull i vårt galaktiske sentrum viser seg å være datamanipulasjon. Den kosmiske bakgrunnsstrålingen (CMB) som liksom skulle bekrefte BB er stråling fra havene fra vår egen jord.

CO2 hypotesen med Arrhenius som beviste at CO2 fanger IR i et flaskeeksperiment er irrelevant for atmosfæren da vanndamp er den totalt dominerende gassen i IR spektrumet og Nitrogen i det konvektive.

Kilder:

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag nettsider med fungerende batterier i kalkulatoren:

Følg oss på X og YouTube