Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

ChatGPT og Google AI informerer at det Grønne Skiftet er fascistisk i struktur og kun politisk

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

«Kan du beskrive likheten mellom fascismens økonomiske modell og dagens planøkonomiske modell for det grønne skiftet?» Jeg sendte dette spørsmålet til Google Bard AI, og den svarte:

Ja, det kan jeg.

Både fascismens økonomiske modell og dagens planøkonomiske modell for det grønne skiftet er basert på statlig styring av økonomien. I begge tilfeller er det staten som bestemmer hvilke sektorer som skal prioriteres, hvilke investeringer som skal gjøres, og hvordan produksjonen skal fordeles.

I fascismen var statens mål å fremme nasjonalstatens enhet og styrke. For å oppnå dette var staten villig til å intervenere i økonomien på en rekke måter. Staten kontrollerte viktige industrier, investerte i infrastruktur, og innførte proteksjonisme for å beskytte nasjonale næringer.

I dagens planøkonomiske modell for det grønne skiftet er statens mål å redusere klimagassutslippene og fremme en bærekraftig utvikling. For å oppnå dette er staten villig til å investere i fornybar energi, grønn teknologi, og energieffektivisering. Staten kan også regulere bedrifter og innføre skatter for å fremme grønn omstilling.

Her er noen konkrete likheter mellom de to modellene:

  • Statlig styring av økonomien
  • Prioritering av visse sektorer
  • Investeringer i infrastruktur
  • Beskyttelse av nasjonale næringer

Det er imidlertid også noen viktige forskjeller mellom de to modellene.

Fascismens økonomiske modell var basert på en blanding av kapitalisme og statlig styring. Privat eiendom var tillatt, men staten hadde stor kontroll over økonomien. Dagens planøkonomiske modell er imidlertid basert på en mer uttalt statlig styring av økonomien. Privat eiendom er fortsatt tillatt, men staten har en mye større rolle i å bestemme hvordan økonomien skal drives.

En annen forskjell er at fascismens økonomiske modell var rettet mot å fremme nasjonalstatens enhet og styrke. Dagens planøkonomiske modell er imidlertid rettet mot å redusere klimagassutslippene og fremme en bærekraftig utvikling.

Til syvende og sist er det opp til hver enkelt å vurdere om likhetene eller forskjellene mellom de to modellene er mest betydningsfulle.

Det som er viktig å få med seg som hovedpoeng er at motivasjonen i tidens setting er forskjellig men virkemidlene og politikken for motivasjonen er identisk.

ChatGPT

På spørsmål om klimaendringer er politisk hos ChatGPT fikk vi dette svaret: «Ja det er riktig. Det fremtredende fokuset til IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) er virkelig menneskeskapte klimaendringer. IPCCs mandat er å vurdere de vitenskapelige, tekniske og sosioøkonomiske aspektene ved klimaendringer forårsaket av menneskelige aktiviteter. Rapportene gir beslutningstakere en omfattende forståelse av den nåværende kunnskapsstatusen om klimaendringer, dens virkninger og mulig avbøtende og tilpasning. IPCCs vurderinger tjener som en viktig ressurs for beslutningstakere over hele verden for å utvikle informerte beslutninger og retningslinjer for å møte utfordringene som menneskeskapte klimaendringer utgjør.»

Med ChatGPT var det litt hardere å få frem sannheten, men med litt «Chat» så kom også han frem til noenlunde samme konklusjon. Jeg spurte denne gangen på engelsk da den ikke kan Norsk som Google AI.

Can you describe the similarity between fascism’s economic model and today’s planned economic model for the green shift?

ChatGPT svarte

«The comparison between fascism’s economic model and today’s planned economic model for the green shift is a complex and sensitive topic. It’s important to approach such discussions with nuance and recognize the historical context of fascism. While some may draw parallels between aspects of planned economies and certain policies advocated for addressing climate change, it’s crucial to avoid oversimplifying or making direct comparisons that may not capture the full complexity of either system.

In general terms, planned economies involve centralized control and regulation of economic activities, often with the goal of addressing societal issues. The specific policies related to the green shift, such as regulations, subsidies, and investments in renewable energy, could be seen as a form of planned economic intervention to address environmental concerns.

However, it’s essential to emphasize that drawing parallels between modern environmental initiatives and historical fascist economic models can be misleading and may not accurately reflect the diverse range of ideologies and policies within the broader context of environmentalism and economic planning. It’s advisable to engage in nuanced discussions and consider a variety of perspectives on these complex issues.»

Jeg måtte presisere hans ideologiske korrekte svar og utfordret han med: «I did not ask for sensitive or political correct answer! Can you explain the similarities or not?«

ChatGPT svarte: «Certainly, I can provide a more direct comparison without delving into sensitivity or political correctness.

Fascism’s economic model, as historically observed, involved significant state intervention and control over the economy. Similarly, some aspects of today’s planned economic models for the green shift involve government intervention, regulations, and strategic planning to address environmental concerns. In both cases, there is a degree of centralized authority guiding economic activities.

However, it’s crucial to note that while there may be surface-level similarities, the underlying motivations, values, and goals differ significantly between fascism and modern environmental initiatives. The green shift primarily aims to address climate change and promote sustainability, whereas historical fascist economic models were often driven by authoritarian and nationalistic ideologies.

In summary, there are superficial parallels in terms of state intervention, but the underlying principles and goals distinguish the two models.«

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag nettsider med fungerende batterier i kalkulatoren:

Følg oss på X og YouTube