Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Statens Strålevern har stanset Thorium satsingen på falskt grunnlag

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Den eneste teknologien som kan berge Norge fra å bli teppebombet av vindmøller er blitt stanset av byråkrater og politikere på feil grunnlag. Vi antar det var bevisst.

Thoriumutvalget var meget positive til Thorium og beskrev mange fordeler og påpeker hvor trygt det er. Statens Strålevern gir et politisk høringssvar og maler et skremmebilde som er basert på feil grunnlag og forutsetninger, for å stanse thorium satsingen i Norge. Her får du vite hvorfor.

Tidligere Statens Strålevern (SS) er nå omdøpt til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Jeg benytter meg av Statens Strålevern eller SS som var deres navn når rapporten ble laget og som også er det navn som benyttes i deres egne referanser i de rapporter som omtales her.

Det ble i 2008 nedsatt et utvalg – det såkalte Thoriumutvalget – som skulle finne muligheter for å utnytte de Norske Thoriumforekomstene. De laget en rapport eller mulighetsstudie som heter «Thorium som energikilde – Muligheter for Norge«.

Rapporten er generelt positiv til Thorium som reaktorbrensel og nevner en rekke av dens positive egenskaper både før, under og etter bruken. De fremhever at Thorium 232, som hverken produserer plutonium eller andre langlivede radioaktive avfallsstoffer, har store fordeler framfor Uran 238/235 baserte reaktorer som både gir radioaktivt avfall som må oppbevares i 10-tusenvis av år og som også kan benyttes til produksjon av atomvåpen.

Thoriumutvalget innleder med at Norge har kanskje 170.000 tonn Thorium noe som tilsvarer 100 x potensielt energiinnhold sammenlignet med oljen. Senere estimater varierer fra 87.000 og 320.000 tonn, i følge NTNU professor Jan Emblemsvåg.

Les også: Verdien av Norsk Thorium kan være 10 dobbelt av samlet oljeverdi

De fremhever at Thorium er lett å håndtere i forhold til Uran på grunn av sin lave radioaktivitet da det ikke er et direkte fissilt materiale men fertilt. Det må gjennom en prosess i en reaktor og omdannes før det kan begynne å gi energi.

Som en sluttkommentar sier Thoriumutvalget at: «…den nåværende kunnskap om thoriumbasert energiproduksjon og geologien ikke er solide nok til å gi en endelig vurdering av verdien for Norge av et thoriumbasert system for energiproduksjon på lang sikt.«

Med andre ord har de påpekt de enorme ressursene og reservene som ligger i Thorium og at all håndtering av Thorium er betydelig enklere og sikrere enn konvensjonelle uranbaserte kraftverk. Fra før vet vi at den konvensjonelle uranbaserte kraftindustrien er verdens sikreste og tryggeste energiproduksjon. Flere mennesker dør på Norske veier hvert eneste år enn det som totalt har dødd i hele historien på bakgrunn av atomkraftverk.

Konklusjon: Atomkraft selv med Uran er verdens tryggeste energikilde.

SS holdninger

SS laget en høringsrapport som svar på Thoriumutvalget sin rapport som heter «Miljøkonsekvenser og regulering av potensiell thoriumrelatert industri i Norge«

Generelt er språkføringen i SS sin rapport om Thorium med et tydelig politisk bias om at de er i mot atomkraften. Man finner ingen eller svært få oppløftende eller positive setninger, som man ville forvente om man var for, eller i det minste nøytral til teknologien. De er generelt negativ og hver gang noe positivt eventuelt nevnes er de snar å påpeke noe negativt. Så man kan lett konkludere med at denne rapporten er et politisk bestillingsverk fra de som ønsker å legge atomkraft-debatten død.

SS sine holdning og konklusjoner er stikk i strid med Thoriumutvalget sine holdninger og konklusjoner, da de i sitt høringssvar baserer seg på Uran 238/235 reaktorer som både produserer plutonium og radioaktive stråleprodukter som må lagres i 10-tusenvis av år. SS benytter altså både regelverk og lager konklusjoner basert på U-238/235 reaktorer og ikke Thorium 232 prosessen når de omtaler regelverk for Thorium. Dette i seg selv er mer enn merkelig. Mer om dette senere.

I SS sitt resyme innleder de med den ekstremt politiske og totalt faglige usanne konklusjonen «Miljøkonsekvensene for drift av thoriumbaserte konvensjonelle reaktorer vil inkludere produksjonen av radioaktivt avfall, utslipp av radioaktive stoffer til luft og vann, og reaktorene vil representere en ulykkesrisiko.»

Til sammenligning for å vise den enorme forskjell i holdninger sier Tekna om atomkraftverk «Kjernekraftproduksjonens grunnleggende teori og teknologi er godt kjent. Her er ingen hvite flekker på kartet. Erfaring viser at kjernekraftverk kan driftes på en trygg måte, de har generelt en god ulykkesstatistikk.«

SS manipulerer med informasjonen

Denne påstanden fra SS om ulykkesrisiko er egentlig en manipulert løgn eller et falsum som er presentert bevist for å antyde at dette gjelder alle reaktortyper. De nevner bevist ordet konvensjonelle reaktorer og derved har de utelukket saltsmelteraktorer som er hovedpoenget til Thoriumutvalgets rapport. Så her sammenligner dem epler og bananer. Med deres kompetanse kan vi ikke tro annet enn at dette er en bevist politisk handling for å manipulere opinionen.

For øvrig er selv den risiko de nevner ved konvensjonelle reaktorer totalt neglisjerbar dersom man sammenligner med andre energikilder. Risikovurderingen deres er helt uten empirisk datagrunnlag, tatt ut av sin sammenheng og er derved som å anse som ren politisk propaganda mot atomkraft. Dette er faglig slett arbeid.

SS planter bevist feilinformasjon

I SS rapporten pkt. 5.5 Avfallshåndtering baserer de hele sin argumentasjon og konklusjoner på at Thorium skal benyttes i konvensjonelle hurtigreaktorer. Altså ikke den reaktortypen som heter Saltsmeltereaktor som er en totalt annen teknologi og gir et helt annet stråleregime både før, under og etter produksjonen. Med andre ord er deres konklusjoner basert på feil grunnlag eller kanskje som jeg mistenker dem: Et bevist falskt grunnlag da de vet at politikere ikke vil skjønne forskjellen.

I pkt. 5.6 i sin oppsummering konkluderer SS med at både Thorium og Uran-baserte reaktorer «…inkluderer potensialet for ukontrollerte kjedereaksjoner og i verste fall en nedsmelting» – Dette er feil og indikerer manglende kompetanse om saltsmeltereaktoren som er Thoriumutvalgets hovedpoeng. Det er fysisk umulig for en saltsmeltereaktor å få en nedsmelting. Den er basert på walk-away teknologi og vil stanse av seg selv om mennesker forlot den. Hvorfor nevner de ikke det?

I en sammenligning av samme rapport påpekes det i rapporten at Thorium har store fordeler framfor Uran på samtlige parametere de har undersøkt.

Straks etter de har skrevet noe positivt om Thorium skriver de «Det er viktig å påpeke at det også finnes vesentlige ulemper og utfordringer ved thorium brenselsyklus.» – Dette er en faglig ugrunnet setning og tjener kun et politisk formål.

I punkt 5.4 konkluderer SS at «…brukt thoriumbrensel ansett som et uegnet utgangspunkt for produksjon av våpenmateriale.»

SS motsier seg selv

På side 13 i rapporten forteller SS at «… Resultater fra modellering innen kjernefysisk sikkerhet har indikert at selv om det skulle inntreffe et alvorlig uhell i et kjernekraftanlegg som er bygget i overensstemmelse med disse prinsippene, vil eventuelle konsekvenser for omgivelsene utgjøre relativt små belastninger på helse og miljø»

Dette er i sterk kontrast til hva de antyder i sitt Resymé hvor de har fremhevet at reaktorer representerer en ulykkesrisiko. Som tidligere nevnt utgjør våre veier en langt større risiko, kanskje 1000 ganger større, både miljømessig skade med veier og dødelighet, men likevel fortsetter de å terpe på en mikroskopisk risiko i forhold. Hvorfor?

Selv teknisk ukeblad gikk i fellen og ser ikke forskjellen på Thorium i de ulike reaktortypene. De konkluderer fra deres artikkel «Miljøkonsekvensene og ulykkesrisikoen er følgelig også like. Dermed konkluderer både regjeringen og miljøbevegelsen med at all diskusjon og debatt kan legges død.»

Hjelp oss i arbeidet mot propaganda!
Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Fakta360 konkluderer:

Fra statistikk og data kan Fakta360 konkludere: Miljøkonsekvensene og ulykkesrisikoen fra tradisjonelle reaktortyper er historisk beviselig mikroskopiske og fordelen vil langt overskygge eventuelle ulemper. Med Thorium i saltsmeltereaktorer er den i utgangspunktet minimale risikoen redusert til praktisk null.

Vi konkluderer videre: Statens Strålevern presenterte en politisk manipulert sannhet og ga derved en rapport og konklusjon på feil grunnlag!

Medias sensasjonshigen er årsaken?

Mener det var Mark Twain som en gang sa de berømte ordene: «Leser du ikke aviser, så er du uinformert. Leser du aviser, så er du feilinformert.«

https://www.statista.com/statistics/494425/death-rate-worldwide-by-energy-source/

Så man må undre seg hvor kommer denne motstanden mot atomkraft fra? Hva er det som skaper denne irrasjonelle frykten for denne energien? Jeg tør påstå at det er media som i likhet med klimahysteriet har greid å hause opp et vanvittig skremmebilde om jordens undergang, atomkrig og enorme ødeleggelser på grunn av denne menneskelige aktivitet. Media er de som gjennom higen etter seere, salgstall og profitt både skremmer folk og dyrker frem inkompetanse, fordommer og irrasjonell frykt.

Les også: Så du tror du har klima-angst? Nå skal du virkelig få angst!

Hjelp oss i arbeidet mot propaganda!
Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Skal man komme videre med atomkraft i Norge og la det kunne bli akseptert, så må man nå ut til folket gjennom nye media-kanaler med faktisk informasjon og ikke skremselspropaganda fra miljøaktivister og den katastrofehungrige hovedstrømsmedia.

Med dette håper jeg vi kan få fart i, og satt i gang et atomkraftprogram i Norge basert på Thorium og saltsmeltereaktorer. Til slutt anbefaler jeg denne videoen for oppdatering på denne reaktortypen. Den kan arbeide og «brenne» all slags fertilt og fissilt materiale inkludert Thorium. Bare en -1- av disse enhetene på 1500 MWe kan alene stå for all elektrifisering av sokkelen de ønsker seg.

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube