Det finnes ingen klimakrise!
Magasin om klima, energi og politikk!
Einar R. Bordewich

Strømprisene kan ved Norsk lov vedtas i morgen!

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en DonasjonMedlemskap eller Vipps til 921 44 050 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Geir Hasnes har påpekt i en offentlig kommentar på sin Facebook side et vesentlig poeng om priser på strøm og energi som er nedfelt i våre lovtekster. Kongen har allerede avgitt fullmakt til regjering om å både regulere, bestemme eller sette maksimalpris på strøm dersom nødvendig.

Vi gjengir derfor hans innlegg her, slik at hans artikkel er tilgjengelig for ettertiden uavhengig av facebook sine til tider ad hoc baserte og variable moralske og etiske retningslinjer.

Vi påpeker også at når Norges grense mot Sverige kan stenges over natten og landet generelt kan nedstenges over natten så er det i realiteten ingen ting som forhindrer politikerne å fastsette en fast pris på strømmen til folk.

Du skal da vite at om politikerne argumenterer med floskler som «internasjonale forpliktelser» da vet du at de ikke jobber for deg – eller det norske folket – men for posisjoner innen globalistenes maktelite i EU!

Ifølge norsk lov er energiprisene ulovlige. Vi kan lese i Lov om pristiltak:

§ 1. Fullmakt til prisregulering.

Når det er nødvendig for å fremme en samfunnsmessigst forsvarlig prisutvikling, kan Kongen fastsette: vedtak om maksimalpriser, minstepriser, prisstopp, prisberegninger, rabatter, maksimalavanser, leverings- og betalingsvilkår og andre bestemmelser om priser, fortjenester og forretningsvilkår, eller vedtak om meldeplikt for endring av størrelser i nr. 1.

Prøv vår: Kalkulator for strømpris – Hva blir strømprisen din?

MERK: Her omtales både maksimalpriser og, enda bedre, maksimalavanser.

Les også:  20 værstasjoner i Kina med kulderekorder i desember

MERK: Det står: Kongen KAN. Det betyr at dette kan skje uavhengig av politikere som vegrer seg.

§ 2.Urimelige priser og forretningsvilkår

Det er forbudt å ta, kreve eller avtale priser som er urimelige. Heller ikke må det kreves, avtales eller opprettholdes forretningsvilkår som virker urimelig overfor den annen part eller som åpenbart er i strid med allmenne interesser.

Les også: Terje Søviknes løy om Acer! Prissjokk på strøm er ventet i vinter!

Med pris menes i denne lov vederlag av enhver art, uten hensyn til om det ellers brukes andre betegnelser som godtgjørelse, salær, honorar, frakt, takst, leieavgift eller liknende.

MERK: Dette gjelder både urimelige priser og urimelige forretningsvilkår.

MERK: Det står at dette er forbudt.

§ 3.Kontrollmyndigheter og opplysningsplikt.

Konkurransetilsynet eller den Kongen bestemmer skal kontrollere at § 2 og vedtak i medhold av § 1 overholdes. Kongen kan gi nærmere bestemmelser om hvordan kontrollen skal utføres.

Enhver plikter å gi kontrollmyndighetene de opplysninger og utlevere de dokumenter for gransking som disse myndigheter krever for å kunne utføre sine gjøremål etter loven, blant annet for å undersøke en mulig overtredelse av denne lov eller vedtak i medhold av denne lov, eller for å undersøke prisforhold m.v. ellers.

Opplysningene kan kreves gitt skriftlig eller muntlig innen en fastsatt frist både fra enkelte og fra grupper av ervervsdrivende. Om nødvendig kan det kreves hjelp av politiet for å få utlevert det materiale som kontrollmyndighetene har behov for.

Les også:  Hvorfor i f... skal vi akseptere strømprisene?

Les også: «Klimaidioter på stortinget»

Opplysninger som kreves etter annet ledd kan gis uten hinder av den lovbestemte taushetsplikt som ellers påhviler skattemyndigheter og myndigheter som har til oppgave å overvåke offentlig regulering av ervervsvirksomhet. Slik taushetsplikt er heller ikke til hinder for at dokumenter som befinner seg hos slike myndigheter, utleveres for gransking.

MERK: Kongen kan bestemme hvem som skal kontrollere at dette overholdes og hvordan kontrollen skal utføres.

MERK: De som tar for høye priser kan ikke gjemme seg bak taushetsplikten.

§ 4.Straff

Med bøter eller med fengsel inntil tre år straffes den som uaktsomt eller forsettlig:overtrer denne lovs § 2 eller vedtak etter denne lovs § 1…Under skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil seks år anvendes. Ved avgjørelsen av om det foreligger skjerpende omstendigheter skal det blant annet legges vekt på faren for stor skade eller ulempe, den tilsiktede vinning ved overtredelsen, overtredelsens omfang og varighet, utvist skyld, om overtredelsen er søkt skjult ved falske regnskaper eller lignende oppgaver og om den skyldige tidligere er straffet for overtredelse av økonomisk reguleringslovgivning

Les også: Fyring med gassovn er nå billigere enn strøm!

MERK: Loven tar i betraktning fare for stor skade eller ulempe, den tilsiktede vinning, overtredelsens omfang og varighet.

Les også:  Klimafornekter - politisk trakassering av naturfaglig kompetanse

§ 5.Inndragning

Dersom noen har tatt høyere pris enn lovlig etter bestemmelser som er gitt i eller i medhold av denne lov, kan det inndras et beløp som antas å svare til den oppnådde merpris. Dette gjelder uten hensyn til om forholdet kan medføre straffansvar.Inndragning av merprisen foretas enten hos den som har tatt den ulovlige pris eller hos den han eller hun har handlet på vegne av eller til fordel for eller hos begge.Dersom det er betalt offentlig avgift av inndragningsbeløpet, skal det gjøres fradrag tilsvarende den innbetalte avgift.Dersom den ansvarlige er et foretak som inngår i et konsern, hefter foretakets morselskap og morselskapet i det konsern foretaket er en del av, subsidiært for inndragningsbeløpet. Med konsern menes her foretak som inngår i en eierstruktur som nevnt i aksjeloven § 1-3 og selskapsloven § 1-2 første ledd bokstav h, jf. annet ledd.MERK: Morselskap og konserner hefter også for de for høye priser.

MERK: Både for høy pris og offentlig avgift på dette skal betales tilbake.

Til slutt

Vi opplever at politikerne på Stortinget vegrer seg mot å gjøre en ordentlig inngripen i energiselskapenes åger-virksomhet. Vi ser her at norsk lov forteller at Kongen kan gjøre inngripen i dette umiddelbart.

Les også: Massiv økning av sjøis i Antarktis. Media helt stille! Skjønner du svindelen nå?

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

8 kommentarer

 1. Hva med mulighetene til å reise riksrett sak mot Erna Solberg som har solgt oss inn i ACER
  En politiker som driver landssvik omfattes vel av den loven

 2. Hvorfor tar man ikke med paragraf 6, som muligens kan gi grunnlag for et massesøksmål mot bransjen, helt uavhengig av politikernes vilje. Domstolene kan avgjøre dette!

  § 6.Tilbakebetaling av ulovlig merpris.
  Den som har betalt høyere pris enn lovlig, kan kreve overprisen tilbakebetalt dersom han eller hun ikke etter forholdene må anses for i vesentlig grad medansvarlig for overtredelsen.

  Krav om at den avtalte pris skal settes ned til lovlig pris eller krav om tilbakebetaling av overprisen, gir ikke den annen part rett til å heve avtalen dersom:

  det gjelder ervervsmessig omsetning av ting eller ytelser til forbruker, eller
  hevingen ville virke urimelig under hensyn til den skyld begge parter har utvist og omstendighetene for øvrig.

 3. Det toget har gått for lenge siden! Norske politikere har over tid og mot folkets vilje avgitt makt i sak etter sak hva gjelder EU. Det siste falt med ACER, uten at folk nevneverdig har protestert. Vi har satt verdensrekord i å trekke på skuldrene……..vi er ikke bare mestere å skape presedens, vi er selveste presedensen!

 4. Norsk grunnlov MÅ ha forrang over Eu forskrifter. Her er de to klart at politikerne er ute etter å rane eget folk . De er valgt som tjenere av FOLKET. På tide de viser det.

 5. Veldig fornuftig og meget godt skrevet, men energi er mer enn bare å bli omtalt som energi, regner med at det her menes strømpris?
  Hva da med NETTLEIE?

 6. Kongen i Statsråd kan regulere prisene etter denne loven. Ulempen er bare den at det Kongen i Statsråd beslutter er det regjeringen legger fram for ham. Kongen kan ikke på selvstendig grunnlag gjøre et slikt vedtak og sette det ut i livet.
  Kong Haakon VII prøvde seg på det, og fikk kronen pent plassert på riktig sted av daværende regjering. Etterpå har hverken Olav V eller Harald V gjort noe som kunne ligne på egenrådig omgang med statssaker.
  Nåværende regjering kommer til å sitte veldig pent og stille på gjerdet og la markedets usynlige hånd gjøre jobben sin. I beste fall kommer de til å betale seg ut av de verste sakene med avlatspenger hentet fra overskuddet på salg av strøm til de samme kundene.

 7. Problemet er at norsk lov ofte må underordne seg EUs direktiver. Her spørs det om hva som er sterkest ACER eller norsk lov.

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Eller Vipps til 921 44 050?

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost: