Det finnes ingen klimakrise
Magasin om klima, energi og politikk!
Picture of Einar R. Bordewich

Strømprisene kan ved Norsk lov vedtas i morgen!

Støtt vårt arbeid mot klimahysterisk propaganda!

Støtt Fakta360.no ved en Donasjon eller Medlemskap. Alternativt Vipps til 921 44 050 eller overfør til konto 1208.75.52355 – Din hjelp nytter!

Print Friendly, PDF & Email

Geir Hasnes har påpekt i en offentlig kommentar på sin Facebook side et vesentlig poeng om priser på strøm og energi som er nedfelt i våre lovtekster. Kongen har allerede avgitt fullmakt til regjering om å både regulere, bestemme eller sette maksimalpris på strøm dersom nødvendig.

Vi gjengir derfor hans innlegg her, slik at hans artikkel er tilgjengelig for ettertiden uavhengig av facebook sine til tider ad hoc baserte og variable moralske og etiske retningslinjer.

Vi påpeker også at når Norges grense mot Sverige kan stenges over natten og landet generelt kan nedstenges over natten så er det i realiteten ingen ting som forhindrer politikerne å fastsette en fast pris på strømmen til folk.

Du skal da vite at om politikerne argumenterer med floskler som «internasjonale forpliktelser» da vet du at de ikke jobber for deg – eller det norske folket – men for posisjoner innen globalistenes maktelite i EU!

Ifølge norsk lov er energiprisene ulovlige. Vi kan lese i Lov om pristiltak:

§ 1. Fullmakt til prisregulering.

Når det er nødvendig for å fremme en samfunnsmessigst forsvarlig prisutvikling, kan Kongen fastsette: vedtak om maksimalpriser, minstepriser, prisstopp, prisberegninger, rabatter, maksimalavanser, leverings- og betalingsvilkår og andre bestemmelser om priser, fortjenester og forretningsvilkår, eller vedtak om meldeplikt for endring av størrelser i nr. 1.

Prøv vår: Kalkulator for strømpris – Hva blir strømprisen din?

MERK: Her omtales både maksimalpriser og, enda bedre, maksimalavanser.

MERK: Det står: Kongen KAN. Det betyr at dette kan skje uavhengig av politikere som vegrer seg.

§ 2.Urimelige priser og forretningsvilkår

Det er forbudt å ta, kreve eller avtale priser som er urimelige. Heller ikke må det kreves, avtales eller opprettholdes forretningsvilkår som virker urimelig overfor den annen part eller som åpenbart er i strid med allmenne interesser.

Les også: Terje Søviknes løy om Acer! Prissjokk på strøm er ventet i vinter!

Med pris menes i denne lov vederlag av enhver art, uten hensyn til om det ellers brukes andre betegnelser som godtgjørelse, salær, honorar, frakt, takst, leieavgift eller liknende.

MERK: Dette gjelder både urimelige priser og urimelige forretningsvilkår.

MERK: Det står at dette er forbudt.

§ 3.Kontrollmyndigheter og opplysningsplikt.

Konkurransetilsynet eller den Kongen bestemmer skal kontrollere at § 2 og vedtak i medhold av § 1 overholdes. Kongen kan gi nærmere bestemmelser om hvordan kontrollen skal utføres.

Enhver plikter å gi kontrollmyndighetene de opplysninger og utlevere de dokumenter for gransking som disse myndigheter krever for å kunne utføre sine gjøremål etter loven, blant annet for å undersøke en mulig overtredelse av denne lov eller vedtak i medhold av denne lov, eller for å undersøke prisforhold m.v. ellers.

Opplysningene kan kreves gitt skriftlig eller muntlig innen en fastsatt frist både fra enkelte og fra grupper av ervervsdrivende. Om nødvendig kan det kreves hjelp av politiet for å få utlevert det materiale som kontrollmyndighetene har behov for.

Les også: «Klimaidioter på stortinget»

Opplysninger som kreves etter annet ledd kan gis uten hinder av den lovbestemte taushetsplikt som ellers påhviler skattemyndigheter og myndigheter som har til oppgave å overvåke offentlig regulering av ervervsvirksomhet. Slik taushetsplikt er heller ikke til hinder for at dokumenter som befinner seg hos slike myndigheter, utleveres for gransking.

MERK: Kongen kan bestemme hvem som skal kontrollere at dette overholdes og hvordan kontrollen skal utføres.

MERK: De som tar for høye priser kan ikke gjemme seg bak taushetsplikten.

§ 4.Straff

Med bøter eller med fengsel inntil tre år straffes den som uaktsomt eller forsettlig:overtrer denne lovs § 2 eller vedtak etter denne lovs § 1…Under skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil seks år anvendes. Ved avgjørelsen av om det foreligger skjerpende omstendigheter skal det blant annet legges vekt på faren for stor skade eller ulempe, den tilsiktede vinning ved overtredelsen, overtredelsens omfang og varighet, utvist skyld, om overtredelsen er søkt skjult ved falske regnskaper eller lignende oppgaver og om den skyldige tidligere er straffet for overtredelse av økonomisk reguleringslovgivning

Les også: Fyring med gassovn er nå billigere enn strøm!

MERK: Loven tar i betraktning fare for stor skade eller ulempe, den tilsiktede vinning, overtredelsens omfang og varighet.

§ 5.Inndragning

Dersom noen har tatt høyere pris enn lovlig etter bestemmelser som er gitt i eller i medhold av denne lov, kan det inndras et beløp som antas å svare til den oppnådde merpris. Dette gjelder uten hensyn til om forholdet kan medføre straffansvar.Inndragning av merprisen foretas enten hos den som har tatt den ulovlige pris eller hos den han eller hun har handlet på vegne av eller til fordel for eller hos begge.Dersom det er betalt offentlig avgift av inndragningsbeløpet, skal det gjøres fradrag tilsvarende den innbetalte avgift.Dersom den ansvarlige er et foretak som inngår i et konsern, hefter foretakets morselskap og morselskapet i det konsern foretaket er en del av, subsidiært for inndragningsbeløpet. Med konsern menes her foretak som inngår i en eierstruktur som nevnt i aksjeloven § 1-3 og selskapsloven § 1-2 første ledd bokstav h, jf. annet ledd.MERK: Morselskap og konserner hefter også for de for høye priser.

MERK: Både for høy pris og offentlig avgift på dette skal betales tilbake.

Til slutt

Vi opplever at politikerne på Stortinget vegrer seg mot å gjøre en ordentlig inngripen i energiselskapenes åger-virksomhet. Vi ser her at norsk lov forteller at Kongen kan gjøre inngripen i dette umiddelbart.

Les også: Massiv økning av sjøis i Antarktis. Media helt stille! Skjønner du svindelen nå?

Loading

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Document

Støtt Fakta360 i kampen mot klimahysteriet!

Bli medlem nå!

Vipps til 921 44 050 eller overfør direkte til 1208.75.52355

Kategorier

Få nyheter fra Fakta360 på epost:

Realfag med fungerende batterier i kalkulatoren fra hele verden:

Følg oss på X og YouTube